ઓ જશોદાના કાન.


                          krishna-kan.jpg                        

                      ઓ જશોદાના કાન

તાઃ૧૫/૯/૨૦૦૭                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

ઓ જશોદાના જાયા, ઓ કૃષ્ણ કનૈયા કાના

તમને કરતો કાલાવાલા,છોડીને જગની કાયામાયા

                                             …………ઓ જશોદાના જાયા.

વંદન કરતો,નિશદીન તમને,પ્રેમે ભોજન ધરતો

હેત કરીને હૈયે રાખજો,સ્નેહ વરસાવી દેજો.

ભેદ ભલે હું નાજાણું કંઇ,હેત મને તો કરજો

દેજો પ્રેમ વરસાવી હેત,ઓ નંદકિશોર નાના.

                                             …………ઓ જશોદાના જાયા.

કુંજ ગલીમાં,વાંસળી સાંભળી,ગોપીઓ સંગેનાચું

ભક્તિ દેજો આ જીવનમાં,બીજુ કાંઇ હવે નામાગું

અંતે આવજો, લેવા કાજે, મુક્તિ પ્રદીપને દેજો

પરદીપ બનાવી જ્યોતજલાવી,રમાને સંગે લેજો

                                             …………ઓ જશોદાના જાયા.

કદીનથીઆમોહજીવનનો,ના માગવાનીકોઇમાયા

દીપલદીપેઉજ્વળજીવન,રવિપ્રકાશીજગમાંજીવન

નિશીત પ્રેમની પડખે રહીને,રટણ તમારા કરીએ

ભવસાગરની આ ગલીઓમાં,ફરીનહી અવતરીયે 

                                             …………ઓ જશોદાના જાયા.

              

                    *******************