આતમ જ્યોત.


                         આતમ જ્યોત
તાઃ૫/૬/૧૯૮૩                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

(On my Birthday at my sister’s home,Ohio.) 

અંતરમાં થાય અજવાળા
                         જાગે મનની જ્યોત
પ્રેમ ભર્યો છે આ જગમાં
                          જાણે સ્નેહસાગર જેવો….અંતરમાં

સંસાર સજેલા સ્વપ્ના જેવો
                        પ્રેમ,હેત મળે જ્યાંત્યાં
જો જાગે અંતરની જ્વાળા
                         લાગે આ જીવનની માયા..અંતરમાં

બંધ થયેલા ચર્મચક્ષુ
                        મિથ્યા અનંત ભાસે
આકુળવ્યાકુળ મનને મળશે
                        સાજન સરખા હેત બધે….અંતરમાં

                 ———————

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: