સેલ


                       સેલ Sale.
                                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

Sale સેલની રાહ જોતાં જોતાં,
                        ભઇ વ્હેલ જ નીકળી ગઇ;
કિંમત ઘટશે,કિંમત ઘટશે તેમ કહેતા,
                        ત્યાં ચાર ઘણી થઇ  ગઇ.
                                                 ……..સેલ સેલની
એક ડોલરનો પ્યાલો શોધતો,
                       દરરોજ સેલની સામે હું જોતો
ચાર ડોલરનો દીઠો આજે
                    પસ્તાતો હું મનથી ગઇકાલને માટે
                                                   ……..સેલ સેલની
શર્ટ સેલમાં,પેન્ટ સેલમાં
                     સાતડોલરમાં ખરીદી લીધા જઇ
લાવ્યો ખરીદી ખુશીખુશીએ,
                    નેબર કહે બેડોલરમાં બધેમળેઅહીં
                                                  ……..સેલ સેલની
ઝારો લીધો,ચમચો લીધો
                    ચાર ચાર ડોલરમાં જઇ
ચબરખી પાંચ ડોલરની તહીં
                    ડોલર સ્ટોરમાં દીઠા ડોલરમાં
                           આંખો ચમકી ગઇ………..સેલ સેલની

         ++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: