કાંઇક બની ગયું.


                    કાંઇક બની ગયું.
                                                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ન જાણ્યુ આ,ન કલ્પ્યું આ,
                               છતાં કાંઇક બની ગયું
હર્ષ ના આનંદ સમ, કીર્તી ના કિલ્લોલ સમ
પ્રેમની પાવકતા પામતા,આ કાંઇક બની ગયું.

ગીતા સમ આ પવિત્રતા,વિધ્યા કેરી ચતુરાઇને
આનંદની વર્ષા વરસાવતું,આ કાંઇક બની ગયું.

ચાંદાની આ ચાંદનીને,ન શક્યો હું પારખી
ખોવાયોતારાઓની રોશનીમાં,એવું કંઇકબનીગયું.

દુધને ક્ષીણસમજીમુકી ગયો,અમૃતઅવની પરનું.
મનનું મનમાં રહી જવા, જેવું કાંઇક બની ગયું.

    વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્
 

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: