રામ તારો દીવડો


                  baba13.jpg    

                       રામ તારો દીવડો
                                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
એક દીવડો રે,પ્રકાશ્યો કંઇ આતમને તીર
                                      રામ તારો દીવડો
જગને અંધારે એક રામ,તારો દીવડો
ઉરને  અંધારે એક રામ,તારો દીવડો.

પશુતાના પિંજરમાં પૃથ્વી અટવાતીતી
મસ્તી માનવતાના આત્માને ઉગારવા
પ્રગટ્યા કાંઇક યુગવીર……………એક દીવડો.

કાયાને કોડીયે માયાની વાટ વણી
સીચાઇમાં શીલના  પુર્યા  દીવેલ
પ્રેરી પુરષાર્થ કેરી એવી ચિન્ગારી એક
ઝબકી જાગી તેજ હેલ……………એક દીવડો.

વાનરના વીર સર્જ્યા,વીરના રણવીર
સર્જ્યા તૃણા માંહી તીર
એવી બલિહારી તારા કિરણોના સ્પર્શની
સર્જ્યા ભુમીમાંહી નીર…………….એક દીવડો.

    @@@@@@@@@@@@@@@@            

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: