હે ભોલેશંકર


                  shiv-parvatima.jpg 

                        હે ભોલેશંકર
                                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હે ભોલેશંકર, હે ડમરુધારી
                     હે ત્રિશુલધારી,હે ભોલે ભંડારી
છો જગતઆધારી,છો પ્રલયંકારી
                                              ……હે ભોલેશંકર

છો મૃત્યુદાતા,છો જીવન આધારી
                     તમે સૃષ્ટિધારી,છો પાપવિનાશી
દો મુક્તિ અમોને,લઇ હાથ અમારો
                                               ……હે ભોલેશંકર

હે પાર્વતીપતિ,હે વિષધરધારી
                    છો પરમકૃપાળુ,છો પરમદયાળુ
લો ભક્તિ અમારી,દો શક્તિ અનેરી
                                               ……હે ભોલેશંકર

દો દર્શનદાની,લો ભવ આ સુધારી
                   દો મુક્તિમાયાથી,લો ભક્તિસ્વીકારી
છો વિશ્વવ્યાપી,ઓ ત્રીશુલધારી
                                                 ……હે ભોલેશંકર
                      —————–

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: