સ્નેહસંબંધ


                                     સ્નેહસંબંધ
તાઃ૨૧/૧૧/૧૯૭૭                                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હું છું આ સરગમનો સાથી,તું છે આ સંગીતના સુર
હૈયુ મારું એજ તરસે,મળશે ક્યાં જીવનના સુર
                                                              …..હું છું આ સરગમ

ચાંદની આ ચંદ્રની  જો,દાગ એ માં છે દીસે
ચાંદની શીતળ બની છે,સુર્યના સહવાસથી
                                                              …..હું છું આ સરગમ

તારી રાહે હું જીવું છું, સાથ છે જન્મો જનમનો
આજ આવી એ ઘડી છે,સાથે તરસું પ્રેમથી
                                                              …..હું છું આ સરગમ

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@