તફાવત….મારી નજરે


                           તફાવત……મારી નજરે
                                                     ………..પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
       

          ભારત                     અને                   અમેરીકા

શ્રધ્ધા,પ્રેમ અને વિશ્વાસ                    ઇર્ષા,દ્વેષ અને તિરસ્કાર
માતા,પિતા અને સંસ્કાર                   ડૅડ,મમી અને હાય
ધર્મ,કર્મ અને વ્યવહાર                     દેખાવ,ડૉળ અને લાલચ
બુધ્ધિ,જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિ                   કૉમ્પ્યુટર,પાવર અને પેટ્રોલ
મનુષ્ય,માનવ અને અવતાર             મશીન,મોટર અને ઘરબાર
શીતળ,સ્નેહાળ અને નિખાલસ            લીપસ્ટીક,લાલી અને પેન્ટ
ભાવના,મિત્રતા અને લાગણી             સ્વાર્થ,લાલચ અને લોભ
સાતેવાર પરમાત્માને પ્રેમ                 રવિવારે મંદીર ઉભરાય
સરળ,સહજ અને સાચો પ્રેમ               સ્વાર્થ,દેખાવે ઉભરાતો પ્રેમ.

              *****************$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ચી.રોહનના મુખે


                           rohan-roti.jpg

                             ચી.રોહનના મુખે

નાની મેં તો શીખુંગા રોટી બનાના
          હોટલ ના જાઉગા બાહર ના ખાઉંગા,
        મૈં તો ઘરકી રોટી હી ખાઉંગા…..નાની મૈં તો શીખુંગા

મમ્મી મેરી ખાના ભેજે,સીરીયલ દુધમેં ડાલકે ભેંજે
          દીલ ના ચાહે મન ના માને,કૈસે મૈં યે ખાઉંગા
                                                …..નાની મૈં તો શીખુંગા
પ્યારેપાપા મુઝકોકહેતે,બેટાસાથમે આકે ખાલે થોડા
          મૈં ના માગું બ્રેડ ઔર ટોસ્ટ,માગું રોટી ખાને
                                               …..નાની મૈં તો શીખુંગા
આયે દદુ આયે નાની,મુખપે ખુશી છાયે
          દીલયે ચાહે ખાઉ મૈં તો,રોટી સબજી ભાયે
                                               …..નાની મૈં તો શીખુંગા
મામા દાદા બોલે મુઝકો રોહન ડાયપર બોય
          અબતો સબકુછસમજુ મૈંતો,ડાયપર અબનામાગુ
                                               …..નાની મૈં તો શીખુંગા
ખાના અબતો ભાયે મુઝકો,સબજી રોટી દાલ
           મીટ નામાગુ હૉટડોગ સે ભાગુ,છીછી મુઝકો લાગે
                                                …..નાની મૈં તો શીખુંગા
સેહદ મેરી અચ્છી રખને,જાઉં નાની પાસ
           સાથમે મેરે સરીના આતી,હસી ખુશીકે સાથ
                                               …..નાની મૈં તો શીખુંગા
સબજી ભાજી દેખકે મેરે,મુખમેં પાની આયે
          છાયે ખુશી મનમેં ઇતની,કુછ ના કહ મૈં પાઉ
                                               …..નાની મૈં તો શીખુંગા.

 ———-***************———-
હમારે પ્યારે ચી.રોહન ઔર પ્યારી ચી.સરીના કો પ્યાર કરનેવાલે પ્રદીપમામાદાદા કા પ્યાર
ઔર આશીર્વાદ.