ચી.રોહનના મુખે


                           rohan-roti.jpg

                             ચી.રોહનના મુખે

નાની મેં તો શીખુંગા રોટી બનાના
          હોટલ ના જાઉગા બાહર ના ખાઉંગા,
        મૈં તો ઘરકી રોટી હી ખાઉંગા…..નાની મૈં તો શીખુંગા

મમ્મી મેરી ખાના ભેજે,સીરીયલ દુધમેં ડાલકે ભેંજે
          દીલ ના ચાહે મન ના માને,કૈસે મૈં યે ખાઉંગા
                                                …..નાની મૈં તો શીખુંગા
પ્યારેપાપા મુઝકોકહેતે,બેટાસાથમે આકે ખાલે થોડા
          મૈં ના માગું બ્રેડ ઔર ટોસ્ટ,માગું રોટી ખાને
                                               …..નાની મૈં તો શીખુંગા
આયે દદુ આયે નાની,મુખપે ખુશી છાયે
          દીલયે ચાહે ખાઉ મૈં તો,રોટી સબજી ભાયે
                                               …..નાની મૈં તો શીખુંગા
મામા દાદા બોલે મુઝકો રોહન ડાયપર બોય
          અબતો સબકુછસમજુ મૈંતો,ડાયપર અબનામાગુ
                                               …..નાની મૈં તો શીખુંગા
ખાના અબતો ભાયે મુઝકો,સબજી રોટી દાલ
           મીટ નામાગુ હૉટડોગ સે ભાગુ,છીછી મુઝકો લાગે
                                                …..નાની મૈં તો શીખુંગા
સેહદ મેરી અચ્છી રખને,જાઉં નાની પાસ
           સાથમે મેરે સરીના આતી,હસી ખુશીકે સાથ
                                               …..નાની મૈં તો શીખુંગા
સબજી ભાજી દેખકે મેરે,મુખમેં પાની આયે
          છાયે ખુશી મનમેં ઇતની,કુછ ના કહ મૈં પાઉ
                                               …..નાની મૈં તો શીખુંગા.

 ———-***************———-
હમારે પ્યારે ચી.રોહન ઔર પ્યારી ચી.સરીના કો પ્યાર કરનેવાલે પ્રદીપમામાદાદા કા પ્યાર
ઔર આશીર્વાદ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: