મૌસમ


                                  મૌસમ
તાઃ૧૩/૭/૧૯૭૬                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
                                આગમનથી
                            અનંત ખુશ થાતો
                                  વિદાય થી
                          ના જાણે કેમ દુભાતો
                         શરીરના ધીમા સ્પર્શથી
                      લાલીની કોમળતા મેળવતો
                                 આવે એતો
                              સદાય અચાનક
                                  જાય ત્યારે
                               લાગે ભયાનક
                         વિસરાય નહી અંતરથી
                         કે સહાય નહીં ઉપરથી
                                  અંતરના
                              એ સ્નેહો બાંધે
                               સદાય મુજને
                            અંતરમાં વસાવી
                    ફાજલ નથી આ કામણ જીવન
                                     છતાં
                            રાહ મને જોવડાવે
                         પ્રિયતમ મુજને  જાણી
                                    હ્રદયે
                           પ્રેમ પ્રીતી જગાડી.

#########************###########************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: