ઓ ડમરુધારી


                            damruwale.jpg           

                                    ઓ ડમરુધારી
તાઃ૨૭/૧૨/૦૭                                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઓ ભોલે ઓ ભોલે ઓ ભોલેશંકર
             જગ બોલે જગ બોલે જગ બોલે ચંદ્રેશ્વર
                                                                         ……ઓ ભોલે…

વિષ ધરીને વિષધર બન્યા,  ને ડમરુ ધરી ડમરુધારી
લાગી માયા પ્રદીપને જ્યારે,કરી અળગી માયા ત્યારે
ઓ દયાનિધાન, ઓ પરમ કૃપાળુ, ભક્તિથી લો જકડી
દો  ભાવ ભક્તિનો, કરો માર્ગ મુક્તિનો, ઓ ભોલે સોમેશ્વર
                                                                           ……ઓ ભોલે…

માયાલાગી મને ત્યારથી,જન્મમરણ હું સમજ્યો જ્યારથી
સ્મરણ  કરું ને રટણ કરું, પળ ના  બની મિથ્યા   ત્યારથી
ઓ મુક્તિ દાતા, ઓ કૈલાસ વાસી,સૃષ્ટિ તણા અવિનાશી
લો હાથ ઝાલી,લો કુટુંબ ઉગારી, ઓ પાર્વતીપતિ પરમેશ્વર
                                                                          ……ઓ ભોલે…

****************                            ****************
           ———–ઑમ નમઃ શિવાય————-
**********************************************************