બાર વાગ્યા


                       બાર વાગ્યા
તાઃ૪/૧/૦૮                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બારા બજે, બાર વાગ્યા, એકડે બગડે બાર
જીંદગી જોજે,સુધારી લેજે,નહીં તો લાગે વાર

મરણ નથી હાથમાં તારે કે જન્મનો નથી કોઇ તાર
આગળ ચાલતાં જોઇ લેજે,પાછળ  કરેલા વિચાર

જાળવી લેજે જીંદગી તારી,કરજે પળપળ તું તપાસ
મનથી લેજે વિચારી આજે,નહીં તો તું થઇશ નપાસ

કર્મની ગતિ નથી નિરાલી,સમજી લે જીવનમાં આજ
મર્મ સમજીને જીતી ગયો ,તો થશે બેડો તાર પાર

***************************************************