બેની આવી બારણે


                    
                        બેની આવી બારણે
૨૦/૫/૨૦૦૮                                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બેની મારી બારણે આવી લઇને હૈયે હેત
                  મનડું મારું ખુબ મલકાતું જેની પર નહીં બ્રેક
લાગણી દેતી મુજને બેની બાળપણથી અનેક
                  નસીબવંતો હુંજગમાંજાણે મળીમને બેન એક
પ્રેમ લઇને આંગણે આવી આંખો ભીની થઇ
                   માની લાગણી સાથે લઇને પ્રેમ કરતી અહીં
આદરમાન દેતા સાથે ચરણે નમતા સૌ
                  વડીલ મારાને પ્રેમઅમોને દેતામાબાપ જેવો
હૈયા અમારા ઉભરાતા ત્યાં પ્રેમે પ્રેમ દેતા
                    જોઇને સ્નેહ અમારો સામે સાગર પ્રેમ લેતા
દુન્યવી આ જગતમાં પ્રેમ તો ખોબે મળશે
                     સાચો સ્નેહને સાચી લાગણી થોડી જગ દેશે
આવ્યા આજે રહેજો સંગે હૈયે હેત ધરજો
                   માગણીમનથી બેનથી મારી પ્રેમઅમને દેજો
સુખદુઃખ જગમાંજો જુઓ તો હાક ભાઇનેદેજો
                   હેતલઇ ભાઇ દોડતોઆવશે પ્રેમનો લઇપટારો.

૦૯૯૯૦૯૯૦૦૯૯૦૯૦૯૯૦૯૯૯૯૦૯૯૯૯૯૦૦૯૦૯૦૯૯૯૦૦૯૯૦૯

રાહત


                         રાહત                                                    
4/5/2008                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આ નહીં તે નહીં કરતાં કરતાં વસ્તુ વેચાઇ જાશે
             આજેનહીં કાલેનહીં કરતાં કરતાં સમય વિસરાઇ જાશે.
આ નહીં નહીંની ઝંઝટમાં જીદગી ઝુટવાઇ જાશે
             મળેલ ટાણું પારખી જાણી જીદગી સંભારણુ બની જાશે.
નહીં નહીં એ માનવ મનથી જીંદગીમાં લોભ છે
             રાહતફેંકી સમયપારખો નહીંતો જીદગીઆપણી ક્ષોભછે.

———————————————————————–
સમયની સાથે ચાલવુ એ માનવીનો અધિકાર છે.સમય પ્રમાણે વર્તવુ તે
તેની નૈતિક ફરજ છે.સમયને ઓળખવો તે તેનું જ્ઞાન છે અને ભણતર એ
જીવનનું ચણતર છે.