ભક્તિનો અણસાર


                             ભક્તિનો અણસાર

તાઃ૧૧/૭/૨૦૦૮                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

કામ નામની પરવા જીવનમાં તું કદી નાકરજે,
              જગમાં  સાચી શ્રધ્ધા રાખી પ્રભુ સ્મરણમાં રહેજે

અલ્લા ઇશ્વર રામ રહીમ ને મનથી તું ભજી લેજે
              માનવમનની જ્યોતજીવનમાં શ્રધ્ધાથી તુ ધરજે

સાધુ સંત બની ગયા જે ભક્તિ માર્ગ તને દેશે
                સંસારમાં રહી પ્રભુ ભજીને જીવન સાર્થક કરજે

આંગણુ ઘરનું પાવન કરવા ભક્તિ કરજે રોજ
                ના વ્યાધી કે ના ઉપાધી દુર એ તુજથી રહેશે

મનમાં સ્મરણ જલાનુ ને સાંઇનું  રોજ કરજે 
              ભક્તિની એ શક્તિ અનેરી ના જગમાં કોઇ દેશે

મળશેશાંન્તિ આ જીવનમાં રાખજે સાચો ધ્યેય
              સ્મરણ પ્રભુનું સદા કરજે  ને મનમાં રાખજે ટેક

આત્માને જ્યાં ઓળખાણ થાય પ્રભુ ભક્તિથી
              જીવનસાથે જન્મ સફળ થઇ મુક્તિ જીવનેમળશે

###################################

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: