જલો કે જલારામ.


                           

                         જલો કે જલારામ

તાઃ૧૨/૭/૨૦૦૮.                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

તને જલો કહુ જલારામ કહુ તારી ભક્તિ અપરંપાર
                 તારી શ્રધ્ધા સાચી વિરબાઇએ જાણી
                                           જે જગતમાં ના મનાય

તારી ભક્તિ એમ રેલાય કે આવ્યા જગત મુરારી
          ના માગી લક્ષ્મી કે ભક્તિ માગીતારીનાર
                                             જેની કલ્પના ના કરાય

તેં દાન તો દીધા પ્રભુને જે જગમાં કોઇએ ના દીધા
              જન્મ સફળ ને સાથે માર્ગ દીધો માનવને
                                           માનવ જીવન છે સોહાય

રામશ્યામની આ અકળ લીલા તેં સૃષ્ટીને સમજાવી
             સંત સમાગમ ના શોધ્યો ના માર્યા વલખા
                                                તારી ભક્તિમા દેખાય

ભોજલરામની સંસારી ભક્તિ પારખી પ્રભુએ લીધી
           ના માયા કે ના કાયાના બંધન તેને નડ્યા
                                             અંતે આવ્યા અંતરયામી

જલારામની જ્યોત મળી પ્રદીપને પ્રેમે પકડી લીધી
           ભક્તિકેરા દીવે પ્રકટાવી મુક્તિ માગી સીધી
                                              જલાની ભક્તિ સાચી દીઠી

omomomomomomomomomomomomomomomomomomom