મને ગમ્યુ નહીં


                     મને ગમ્યુ નહીં

તાઃ૨૯/૭/૨૦૦૮                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તમે સાચું ના બોલ્યા મને ગમ્યુ નહીં
તમે મારે ઘેર ના આવ્યા મને ગમ્યુ નહીં
તમે ભણ્યા નહીં મને ગમ્યુ નહીં  
તમે પરમાત્માને ભુલ્યા  મને ગમ્યુ નહીં 
તમે જમ્યા નહીં મને ગમ્યુ નહીં 
તમે અમેરીકા ગયા મને ગમ્યુ નહીં 
તમે સંસ્કાર ભુલ્યા મને ગમ્યુ નહીં 
તમે વડીલને ત્યજ્યા મને ગમ્યુ નહીં 
તમે જુઠ્ઠુ બોલ્યા મને ગમ્યુ નહીં
તમે લાગણી દુભાવી મને ગમ્યું નહીં
તમે રખડ્યા કરો મને ગમ્યુ નહીં
તમે લબડી પડ્યા મને ગમ્યુ નહીં
તમે જીંદગી વેડફી મારી મને ગમ્યુ નહીં

+++++++++++++++++++++++++++++++