હાય,ક્યાં થાય


                              હાય,ક્યાં થાય

તાઃ૮/૮/૨૦૦૮                                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બેટા આ હાય કનુભાઇ, હાય મનુભાઇ
               હાય રોબી,હાય બોબી, હાય ડોલી કેમ બોલે
પગ જ્યારથી મુક્યો આ ધરતીપર મન મુઝવણમાં ડોલે
              અહીં જ્યાં સાંભળુ ત્યાં હાય  સૌ પહેલુ બોલે
                                        બેટા દરરોજ આવું કેમ બોલે

જ્યાં મળ્યા સંસ્કાર અમોને, ત્યાં હાય હાય કોઇના બોલે
મૃત્યુ પામે સગાસ્નેહી જ્યાં,લાગણી સૌ સ્નેહીઓને થાય 
બહેનો આવે દુઃખી હૈયેને આંસુ સાથે હાયહાય કરી જાય
લાગણી હૈયે રાખી મુક્તિમાટે પ્રેમથી પ્રભુને વિનંતીથાય
                                       પણ બેટા અહીં આવુ કેમ થાય

દીઠા બાપુ ચોતરે ગામના, હાથ મેળવી ખુબ મલકાય
અંતરમાં જ્યાં આનંદ ઉભરે ત્યાં બૈડે થપ્પો દેતા જાય
પ્રેમ દેખાડવો જગને ના કોઇ, એ તો હૈયે વસતો હોય
માગતા ના એ મળતો, ખોટ જ્યાં તમારા દીલમાં હોય
                                   બેટા અહીં હાય હાય કેમ બોલાય

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

One Response

  1. સરસ અનુભવવાણી
    દીઠા બાપુ ચોતરે ગામના, હાથ મેળવી ખુબ મલકાય
    અંતરમાં જ્યાં આનંદ ઉભરે ત્યાં બૈડે થપ્પો દેતા જાય
    વાહ્

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: