શીખી ગઇ


                        

                               શીખી ગઇ

તાઃ૧૬/૮/૨૦૦૮                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પાપાપગલી કરતી દીઠી દીકરી મનમલકાયુ ભઇ
અવની પરના આગમન પછી ચાલતી જોઇ અહીં
                                     ભઇ દીકરી ચાલતી થઇ ગઇ

બાળપણના પહેલા પગથીયે બાલમંદીર પણગઇ
શીશુવિહારમાં જતીજોતા ત્યારે મોં મચકાતી નહી
હસતી ભણવાજતી ને ઘેર પણપ્રયત્ન કરતી જોઇ
આનંદમનમાં થાતો કે ભણીગણી તૈયાર થશેઅહીં
                                     ભઇ દીકરી હવે ભણતી થઇ

મહેનત કરતી ને મમ્મીને મદદ પણ કરતી જોઇ
ત્યારે હૈયે ટાઠક થઇ સાથે મનને શાન્તિ થોડીથઇ
ભણતર સાથે સંસ્કાર સિંચન  સાથે જોઇએ અહીં
ભવિષ્યસાથે ભણતર રાખી કામપણ ઘરમાંકરતી
                                  ભઇ દીકરી હવે સમઝણી થઈ

બાલમંદીર બંધપછી હાઇસ્કુલપણ જલ્દીપતીગઈ
બારાખડી બાદથઇને હવે એબીસીડી પણ પુરીથઇ
કૉલેજનાસોપાન ચઢીને ભણતર પતાવી દીધુ ભઇ
આજે સંસારના સોપાને આવતાં રોટલી શીખી ગઇ
                                 ભઇ દીકરી ખાવા બનાવતી થઇ. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

મુક્તિનો મેળાપ


                            મુક્તિનો મેળાપ 

તાઃ૧૬-૮-૨૦૦૮                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એક દીવડો પ્રકટે પ્રેમનો, જીવનને જ્યોત મળે
સ્નેહ હશે જો હૈયે ઉજ્વળ,જીવનમાં મળશે પ્રેમ
ઓ માનવ મન તારી ચિંતા અપરંપાર
                                        જેનો દુનિયામાં નહીં પાર
ના ભેખ મળે માગુ તુ મનથી નાછે કોઇ ઇલાજ
સંસાર મળ્યો છે  તો ભક્તિ કરી લેજે પળવાર
સફળ માનવ જન્મ ને ઉજ્વળ કામ થશે હજાર
માગતા કાંઇ નહીં મળે પણ કૃપા મળશે લગાર
                                        જેનો દુનિયામાં નહીં પાર
પ્રેમ વરસશે ને લાગણી સાથે સ્નેહ પણ અપાર
ભક્તિ કરજે મનથી ને દેજે હંમેશા પ્રેમના દાન
પરકાજે તુ દીપ બનીશ તો પરદીપ તુ દેખાશે
અંધારાના સહવાસમાં અહીં જગતપ્રકાશ શોધે
                                        જેનો દુનિયામાં નહીં પાર
પ્રભુભજન ને પ્રેમ ભક્તિએ પરમાત્મા પણ રાજી
અંતકાળે સ્મરણ થાય તો આજીવ મુક્તિએ દિપે
રાઘવ રામ ને કૃષ્ણ શ્યામ સ્મરણ માત્રથી રીઝે
મનથીમાગ્યુ પ્રભુ ભક્તિમાં સ્નેહે પ્રભુ ભરીનેદેશે
                                        જેનો દુનિયામાં નહીં પાર

—————-———————————————–

अंतरकी अभिलाषा


                         अंतरकी अभिलाषा

ताः१६-८-२००८                         प्रदीप ब्रह्मभट्ट

मेरे मनमें है मेरे तनमें है
                             मेरे जीवनकी हर पलमें है भगवान
लेकर में आया द्वार तुम्हारे..(२)
                     भक्तिसे भरा दिल ओर मनका ये विश्वास
                                 …..ओ सर्जनहार तेरी कृपा है अपरंपार

धरती पे आया,ये जीवन पाया…(२)
कृपाथी अपरंपार जीसकी  ना है कोइ मिशाल
                                 …..ओ सर्जनहार तेरी कृपा है अपरंपार

दीलमे है आशा दर्शनकी अभिलाषा..(२)
ओ जगतपिता भगवान देदो मुक्ति मुझे करतार
                                …..ओ सर्जनहार तेरी कृपा है अपरंपार

ना कोइ अपेक्षा ना कोइ लालच…(२)
ये जीवन मागे मुक्ति,करदो आत्माका कल्याण
                                 …..ओ सर्जनहार तेरी कृपा है अपरंपार

परदीप बनु मै,पावन ये जीवन…(२)
ना मागु कुछ ना कोइ आशा ना मोह है मनमे
                                 …..ओ सर्जनहार तेरी कृपा है अपरंपार

८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८