બારાખડી કે એબીસીડી


                  બારાખડી કે એબીસીડી

તાઃ૨૨/૮/૨૦૦૮                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બારાખડીનો કક્કો ને ભજનની એબીસીડી
             ક્યાંથી મેળ પડે જ્યાં પડી ગઇ ભઇસીડી
 
જીવનના પહેલા સોપાને સમઝણ પડીગઇ
          ગુજરાતનો હુ ગુજ્જુ ને ગુજરાતી માતૃભાષા
કખગઘ મળ્યુ ગળથુથીમાં નામારુ ભઇફાંફા
           પફબભમાં ખચકાતો ત્યાં પપ્પા તેડી લેતા
સશષહઃ પહોચી ગયો પછી સ્કુલ છુટી ગઇ

બીજા સોપાને ચઢી હાઇસ્કુલમા ચાલ્યો ભઇ
          મહેનત મનથી કરીલેતાં બીક પણજતી રહી
ભુતકાળમાં નાભરમાતો આગળ હંમેશા જોતો
           કૉલેજ કૉલેજ બોલતો ત્યાંતો કૉલેજપતીગઇ
મળ્યુ ભણતર જીવનમાં ત્યાં સાચી મતી થઇ

લાગી માયા સંસારની ત્યાં મહેનત કરુ ભઇ
          જીદગીના સોપાનો ચઢતા ભક્તિ ભુલાઇ ગઇ
સંસારનો સહવાસ થતાં કામની ઝંઝટ શરુથઇ
          સવારસાંજની ખબરપડે ના એવી જીદગીઅહીં
એબીસીડી અહી મળતા ભજનની ભુલાઇ ગઇ

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

સોનેરી કીરણ


                            સોનેરી કીરણ

તાઃ૨૨/૮/૨૦૦૮                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સુરજના સોનેરી  કીરણ,પ્રભાતને સોહાવે
     કલરવ કરતાં પંખીઓ પણ મધુર સ્વર રેલાવે
                                         ….સુરજના સોનેરી કીરણ

વાદળ કાળા વિદાય લેતા, જ્યાં પ્રભાતનો પોકાર થતો
નિર્મળ જગતના આસાગરમાં,માનવ મસ્તબનીને ન્હાતો
                                        …..સુરજના સોનેરી કીરણ

કોયલની કુઉ કુઉ સંભળાતી ને ચકલી ચીં ચીં કરતી
દાણો એક અનાજનો મળે ત્યાં જીવનનો લ્હાવો લેતી
                                         …..સુરજના સોનેરી કીરણ

સંતાન જગતના જાગી કુદરતની અજબકૃપાને જોતા
પ્રભાતનો જ્યાંસહવાસ મળે ત્યાં નિંદરને ત્યજી દેતાં
                                          …..સુરજના સોનેરી કીરણ

ખળખળ વહેતા પાણી નદીના. મધુર મિલનમા રહેતા
પનીહારીના બેડલામાં સમાઇ, જગતને તૃપ્ત કરતા
                                          …..સુરજના સોનેરી કીરણ

_________________________________________