ખાવાની મઝા


                          ખાવાની મઝા

તાઃ૨૮/૮/૨૦૦૮                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
સબવે ની ના સેંડવીચ જોતો,
                કે ના જોતો બરગરના બ્રેડ
મૅકડૉનલની ફ્રાઇઝ ના ખાતો.
                       કે ના સી સી ના પીઝા
                          ……અરે ભઇ હું તો ખાતો મોટા રોટલા
કૉક,પૅપ્સી કે સ્પ્રાઇટ ના જોતો,
                 કદી ના મીનરલ વૉટર
પેટની પીડા જાતે વ્હોરતા ત્યારે,
                    ડૉક્ટર શોધવા પડતા અહીં
                          ……માટે પ્રેમથી રોટલા હું ખાતો અહીં
ચીઝના લેતો,પનીર ના ખાતો,
                શરીરે ચરબી ચઢી જતી ભઇ
ખાતો લેટસ સાથે ગાજર લેતો,
                     એપલ કરતાં કેળા ઉત્તમલાગે
                         …..તેથી રોટલા સાથે કેળા ખાતો અહીં
કૅચપ કે ના શૉસ શોધતો,
                    કુકી સીરીયલ ના હેલ્થ માટે
ના જોઇએ ૨% મીલ્ક મારે,
                        સૉલ્ટ પૅપર કે ના ગાર્લીકબ્રેડ
                      ……ક્યારેક રોટલા સાથે લેતો હોલ મીલ્ક
 
ઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽ

One Response

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: