સાજનનો સાથ


          સાજનનો સાથ
તાઃ૨૮/૮/૨૦૦૮            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
સાજન તારો સાથ મળે તો,સાગર તરી જઉ
      જીવનમાં આવતી ઝંઝટને હું પ્રેમે ભુલી જઉ
 
સંસાર તો સાગર જેવો,જગતના જીવો જાણે
     તરવાની ના સમજ જેને,જ્યાં ત્યાં ફાંફા મારે
જ્યાં મહેનત મનથીથાય ત્યાં સફળતા દેખાય
     અંતરમાં આનંદ ઉભરાય,ને દુખડાં દુર જાય
 
સગપણ સાચું સ્નેહનું,મનથી જ મળી જાય
    જ્યાં લાગણી પ્રેમને સ્નેહ,ત્યાં જગ પ્રેમે ન્હાય
કાયાને વળગી છે માયા,સાજનને મળી સહેલી
    સાચો સ્નેહ દીપી ઉઠે,જ્યાં હૈયા હરખાઇ જાય
 
આગળપાછળ ના જોવું ઉભરાય હૈયું ત્યાંરહેવું
    માયા પ્રેમ મળશે સદા,જ્યાંદિલમાં આનંદથાય.
 
઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: