દુનિયા છે લટકી


                                દુનિયા છે લટકી

તાઃ૩૧/૮/૨૦૦૮                                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળી ગયો જ્યાં પ્રેમ ત્યાં ભઇ દેહને શુ કરવો
જ્યાં થઇ ગયો  ઉધ્ધાર, ત્યાં સંસાર શુ કરવો
 ……..આ જગની ઝંઝટ શુ કરવી જેને દુનીયા છે લટકી

પશુપક્ષી કે પ્રાણીમનુષ્ય જીવને વળગી ચાલે
આધી વ્યાધી સાથે ઉપાધી દેહ થકી છે આવે
પર ઉપકારી પરમ દયાળુ દ્રષ્ટિ જગપર રાખે
આંગળી જો જાય પકડાઇ તો મુક્તિ મળેઆજે
………આ જગની ઝંઝટ શુ કરવી જેને દુનીયા છે લટકી

લઘર વઘર આ માનવ જીવન છે મુક્તિનું દ્વાર
સાચીસમઝણ પડી જ્યાંજીવને ના વ્યાધીઆવે
ભક્તિની શક્તિ નીરાળી જગમાં ઓળખી જાણે
માયા મોહ તો સાથે ચાલ્ર ભક્તિ એકલી ચાલે
………આ જગની ઝંઝટ શુ કરવી જેને દુનીયા છે લટકી

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: