જીવનું લેણુ


                             જીવનું લેણુ

તાઃ૩૧/૮/૨૦૦૮                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મ્યાઉ મ્યાઉ કરતી બીલ્લી બારણે આજે દીઠી
મનમાં ના કોઇવિચાર આવ્યો દુધઆપી દીધુ
                        ….આ તો ભઇ જીવનુ જેટલુ લેણુ
ના મળતો અણસાર ભવમાં કેટલુ કોણે લીધુ
જીવનીસાથે કાયમરહેશે ભક્તિમાં જેટલું દીધુ
જમા પાસુ જલ્દી જોવાશે ઉધાર કોઇના રાખે
રામ શ્યામની આ સૃષ્ટિમાં પ્રેમે પ્રેમથી કીધુ
                      ….આ તો ભઇ જીવનુ જેટલુ લેણુ
જાગી જ્યારે જગમાંજોયું અલબેલુ આતો લાગે
ગઇકાલની ચિંતામાં ના સમજ કંઇ આજે આવે
માયા માયા કરતાતા ત્યાં મોહ કાયાનો લાગ્યો
અણસાર નાભક્તિ કે પ્રભુનો ક્યાંથીસમજ આવે
                       ….આ તો ભઇ જીવનુ જેટલુ લેણુ
જીવ નાજાણે જગની માયા,દેહને વળગી ચાલે
જલાસાંઇ ની સાચીભક્તિ જેમુક્તિ નજીક લાવે
માયા ચાલે દેહની સાથે ને મુક્તિ જીવની સંગે
કામણ કાયા બળી જવાની અહીની ઝંઝટ છોડી
                       ….આ તો ભઇ જીવનુ જેટલુ લેણુ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: