શ્રાવણી મેઘલો


                         શ્રાવણી મેઘલો

તાઃ૧૭/૯/૧૯૭૭                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શ્રાવણી સંધ્યા મધ્યે, શાંન્ત અને આનંદ વચ્ચે
વરસી ગયો આ મેઘલો…..(૨)  ……શ્રાવણી સંધ્યા.

નીત નીત વરસે નેણ,શાન્ત અને શીતળ દીસે
ઝળઝળ ઝળઝળ તેજ વૃક્ષ પત્તે છે ભાસે
આંખોમાં આનંદની હેલી,તાત ભલે છોને વરસે
મહેનત કરતાં રાત અને દીન, હાથ નહીં થાકે
                              ………શ્રાવણી સંધ્યા મધ્યે.

શીતશીત વાતો વેણ, ધીમો કલરવ કરતો જાય
શુધબુધ ભાસે તોય, માનવ મનડાં હરી જાય
વૃક્ષને દેતો પાંદડાથી લેતો મીઠો એ આનંદ
રહેમ કરે એ જગ માનવ પર,વરસો વર્સી જાય
                                ……..શ્રાવણી સંધ્યા મધ્યે.

ઘેરા ઘેરા વાદળ, વરસે મેઘ નીલા દેખાય
ટાઢુ ટાઢુ લાગે,ને માનવમન આનંદીત થાય
જમીન પલાળી ભાસે,નેઅંતે સાગરમાં સમાય
વહેણ કદીના અટકે જોવા, વરસે ક્યાંથી મેઘ
                                  …….શ્રાવણી સંધ્યા મધ્યે.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: