પ્રેમાલીંગન


                             પ્રેમાલીંગન                         

તાઃ૨૬/૮/૧૯૭૫                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનમાં પ્રેમ કદી નવ પામ્યો
             જગતમાં અહીં તહીં ભટકાયો
                              ………….જીવનમાં પ્રેમ
પ્રેમ થતો અંતરમાં તે પર,
                 જ્યારથી ગાંઠે બંધાયો
સમાજની આ વિધિ પતાવી
                  હું અંતે કિનારે આવ્યો.
                                 ……….જીવનમાં પ્રેમ
આવ્યો જ્યારે ભવસાગરના,
                    શીતળ શાંન્ત કિનારે
પામ્યો નહીં પ્રેમાલીંગન
                     દુર તેથી હું ખોવાયો
                                  ……….જીવનમાં પ્રેમ
સાગરમાં જેમ મીન તરસે
                   તેમ પ્રેમ વિના તરસાતો
મને મળી તું દેતી સહારો
                    જીવન જીવવા હું જાગ્યો
                                     ……..જીવનમાં પ્રેમ
આશ જીવનમાં તને હતી ત્યાં
                   જીવનજીવવા રોકાણોહતો હું
સાથ મને જીવનમાં મળે તો
                    આનંદાલીંગન જીવી જાશું
                                    ………જીવનમાં પ્રેમ

##############################################

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: