તમે છો મારા


                           તમે છો મારા                   

તાઃ૨૯/૮/૧૯૭૫                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માન્યા મેં તો તમને અમારા
          છોને ગમે તેમ તોય ગમનારા
મનને મનાવ્યું તનને બચાવ્યું
         જીવન જીવવા તમ સંગ દુલારા
                              ……..માન્યા મેં તો તમને

કદમ કદમ પર આંખોની સામે
             યાદ તમારી વિસરી શકુ ના
દેતા સહારો મનને મારા,છાનું માનું મનાવી
                                …….માન્યા મેં તો તમને

પગથી પગથી જીવનની પણ
            કેમ માની મેં તારી એ વાણી
ક્યાંથીભુલે મનએ પળનેમાણ્યા મિલનમનોહર
                               ………માન્યા મેં તો તમને

 ઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽ

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: