મારું નામ અમથો


                         મારું નામ અમથો 

તાઃ૨૬/૯/૨૦૦૮                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અમથો મારું નામ,પણ કરતો હું સૌના કામ
પ્રેમથી મળતો સૌને, ને હું હૈયે રાખતો હામ
                               …….ભઇ અમથો મારું નામ

આંગળી પકડી ચાલુ, જ્યાં નાનું બાળક દેખુ
પાપાપગલી  કરાવુ ને વંદન પણ શીખવાડુ
વ્હાલ પણ કરુ હું એવું જાણે લાગે પોતા જેવું
દોડી આવે મારી પાસે છોડી મમ્મીનો ખોળો
                              ……..ભઇ અમથો મારું નામ

લાકડી લઇને આવતાં મેં દીઠા ઘરડા કાકા
હામ હૈયાથી દેતો ને દુઃખડાં ભુલવા કહેતો
ભુતકાળ ભરખી ગયો જે યાદ હવેના કરવો
પ્રભુ ભજી લેવાજ આજે,કાલના કહેવા જેવી
                                …….ભઇ અમથો મારું નામ

નામ મળ્યુ મને માબાપથી,ના મને કોઇ મોહ
ના કામ કોઇના આવ્યો,બની ગયો હું અમથો
માતાપિતાની લાગણી,ને પ્રભુ ભક્તિમાં સ્નેહ
અમથો ના રહ્યો હવે,મને મળ્યો ઘણાનો પ્રેમ
                                 ……..ભઇ અમથો મારું નામ

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Advertisements

સંતોષી માતા


                          સંતોષી માતા       

તાઃ૨૬/૯/૨૦૦૮                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જય જય મા સંતોષી તારી પ્રેમે આરતી ઉતારુ
હૈયાથી વંદન કરુ હું ને ભાવથી શીશ નમાવુ
                                   …….મા જય જય મા સંતોષી

નિશદીન મંગળમુરતી નિરખી પ્રેમે ભજન હુંગાવું
દીન દુખીઓના કીધા કામ ને મને શાંન્તી દીધી
                               ……. ઓ મા હું ગુણલા તારા ગાઉ

જીવનમાં જ્યોતજલાવી મા બાળકને લેજો ઉગારી
ના મિથ્યા માનવ જીવન ને ના લાલચ હું માગુ
                             …….દેજો મા કૃપા કરજોસાર્થક જન્મ

રોજ સવારે વંદન કરતો ને પ્રેમે આરતી હું ઉતારુ
રાખજો સેવકને ચરણોમાં ને કરજોજીવન ઉજ્વળ
                         ……..ઓ માડી આ બાળને સંભાળી લેજો.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ભક્તિનો પ્રતાપ


                         ભક્તિનો પ્રતાપ                         

તાઃ૨૫/૯/૨૦૦૮                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગમાં જીવન મહેંકી જાય,ને હૈયે અનંત આનંદ થાય
મનને શાંન્તિ મળતીજાય,ને પ્રીત સદા જીવનમાંથાય
જ્યાં લગનીભક્તિથી થાય,ત્યાંજીવન પ્રેમેજીવી જવાય
                            …….માગુ હુ પ્રભુથી ભક્તિએ જીવન બંધાય

સંતની સેવા ને માર્ગ લીધો, જ્યાં મળે જીવને સંતાપ
ના માગણી કરી કદી કે ના આશા જીવને કોઇ દેખાય
મળે મનને શાંન્તિ પ્રભુથી જે જીવને મુક્તિએ લઇજાય
                             ……માગું હુ પ્રભુથી ભક્તિએ જીવન બંધાય

જય જલારામનું રટણ ને સંત સાંઇબાબા ભજાય
લખ્યા લેખ મિથ્યા થાય જ્યાં સાચા સંતને સમરાય
ભક્તિ ની શક્તિ છે એવી જે મુક્તિ ના ખોલે છે દ્વાર
                              …..માગુ હુ પ્રભુથી ભક્તિએ જીવન બંધાય

—————————————————————————–

સંત જલારામની ભક્તિ


                      સંત જલારામની ભક્તિ

તાઃ૨૫/૯/૨૦૦૮                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ય જય થાય જીવનમાં જ્યાં જલારામ ભજાય.
મરાજાને પણ ભય લાગે જ્યાં જલારામ ભજાય.

ગતમાં ઉજ્વળ જીવન થાય જ્યાં જલારામ ભજાય.
લાગણી પ્રેમ અંતરે થાય જ્યાં જલારામ ભજાય.
રામનું રટણ સદા થાય જ્યાં જલારામ ભજાય.
ળશે અંતે ભક્તિ પ્રભુની જ્યાં જલારામ ભજાય.

બારણા પ્રેમે ખુલી જાય જ્યાં જલારામ ભજાય.
પામર જીવને મોક્ષ મળે જ્યાં જલારામ ભજાય.

નીત સવારે આનંદ લહેરાય જ્યાં જલારામ ભજાય.

રુર જીવને મુક્તિ મળશે જ્યાં જલારામ ભજાય.
જમાનનો સત્કાર થાય જ્યાં જલારામ ભજાય.

હોમ હવન સદા થાય જ્યાં જલારામ ભજાય.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

રજકણ


                                રજકણ

તાઃ૪/૨/૧૯૭૭                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભવેભવમાં ભટકી આવી,યુગેયુગના જોગીને જોતી
તરસે આ રજકણ સૃષ્ટીના સર્જક નિરાકાર પ્રભુને
                                      ……..ભવેભવમાં ભટકી
વૃદાવનમાં કાનાને જોઇ, રાસ રમંતી રાધાને જોઇ
ગોપીઓના સંગમાં, ગીતોમાં ગરકેલી ટોળીનેદીઠી
રાસની રમઝટ કરતીઅનેરી, સાચીભક્તિ પણજોઇ
                                    ……….ભવેભવમાં ભટકી
કળીયુગની કામણલીલાને જોતી આવી આયુગે
હૈયુના હેત દે મનડુ નામેળ કરે દુખડા દીઠાદ્વારે
આંખોમાં તેજ ના,દીસે ત્યાંપડરમાયાના અપાર
                                   ………..ભવેભવમાં ભટકી
સ્પર્શેના જીવને મનને નામોહ આ કામણકાયાનો
દુનીયા દેખાવની ભક્તિ ના ભાવની હૈયે દેખાતી
મળતી ના મનની પ્રીત નિરાળી ખાલી દેખાવની
                                    ……….ભવેભવમાં ભટકી
__________________________________________

ना कोइ मेरा


                             ना कोइ मेरा

 ताः२०-११-१९७५                           प्रदीप ब्रह्मभट्ट

ना कोइ है यहॉ पर, ना कोइ होगा वहॉ
जीवनकी हरराह पर,होगे अकेले ही हम
                       …………….ना कोइ है यहॉ……

है निराले जीवनकी राह पे चलने वाला
नादेखा कोइ किनारा आगे हीआगे भासे
मेरा नाकोइ है ये जमीपे, नाकोइ सहारा
                         ……………ना कोइ है यहॉ…….

देदो हमेभी प्यारसे जीवनकी दो निशानी
हरदम हसतेगाते रहेंगे अपनेगीत निराले
थे अकेले नथा कोइहमारा नहीदेखी यारी
                           ………….ना कोइ है यहॉ……..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

મા ની છાયા


                               મા ની છાયા                                   

તાઃ૨૧/૯/૨૦૦૮                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળતી નથી મને હું શોધુ તારી મમતા,
નથી રહી હવે તારાવગર મારી ક્ષમતા.

મા તને નીરખી મને જશોદાની યાદઆવે,
માખણ ના ચોરું તોય ટપલાં મને તુ મારે.

પગલી ભરુ ત્યાં તું આંગળી જ પકડતી,
પડી જઉ ત્યાં તું લાડકોડ પણ કરતી.

જીવને જગતમાં પરમાત્માએ મોકલ્યો,
તારા થકી મા જીવે અવનીએ દેહ લીધો.

તારી નજરમાં ના કોઇ ભેદભાવ મેં જોયા,
સદા નિરંતર અમો પર પ્રેમના વાદળ તેં ઢોળ્યા.

મા નો પ્રેમ મેઘ જેવો છે,જે હંમેશા વરસે જ છે અને સંતાનોને ટાઠક આપે છે.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@