ચાં હાલ્યા


                             ચાં હાલ્યા

તાઃ૭/૧૧/૨૦૦૮                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઓ મગનભાઇ,ઓ કાનજીભાઇ.ઓ છોટાલાલના ભાઇ
આ મુકી માયા તમે ચાં હાલ્યા, આ લફરાં લટકે અહીં
                               ….ચાં હાલ્યા તમે ઓ મગનભાઇ
મને ના હુઝે ના મન મારુ ડુબે,આ લટકી લાંબી કતાર
નાહુ ભુલ્યો કેનાકાંઇ હું બોલ્યો,ચાં હાલ્યા છોડીઘરબાર
                               ….ચાં હાલ્યા તમે ઓ મગનભાઇ
મારું લટકેમન નાઅટકેતન,મજદુરી કરે મનદઇઅપાર
જગ છોડી ઝંઝટ ના દઉ હું પળ,જે વળગે જગેપળવાર
                               …..ચાં હાલ્યા તમે ઓ મગનભાઇ.
તમે છટકી નાસી ગયા ને મારી મુઝવણ વધી દસબાર
મનેસાથેરાખો ને મારાદુઃખડાંકાપો જે મને મળ્યાઅજાણ
                                    …..મને મુકીને તમે ચાં હાલ્યા.
મારી કાયાકાચી પણલાગી માયા આ જગમાં વારંવાર
એકને છોડું ને બીજી વળગે,જેની મને કદી નાપહેચાન
                                    …..મને મુકીને તમે ચાં હાલ્યા.

ફ્ફ્જ્જ્જ્ક્ફ્જ્સ્જ્ક્જ્ક્જ્જ્જ્ક્જ્ફ્જ્ક્જ્ક્જ્ક્જ્ક્જ્ક્જ્જ્જ્સ્જ્ક્જ્જ્ક્ક્ક્સ્જ્લ્જ્જ્સ્લ્જ્સ્સ્લ્જ્સ્જ્સ્

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: