ઓ શ્યામ….


                                ઓ શ્યામ….

ઑગસ્ટ ૮૨                 ઓ શ્યામ….           રમા બ્રહ્મભટ્ટ

શોધુ તને ઓ શ્યામ
                  મોહન વનમાળી
                                ચિતડાના ચોર ગિરધારી
                                                     ….શોધુ તને.
મનડાની માયા લાગી,મુખડું જોવાને કાજે
ક્યાં લગી રાહ જોઉ તારી હું દર્શન કાજે,
પ્રેમે વરી હું તાત માની,
                   મોહન વનમાળી
                                ચિતડાના ચોર ગિરધારી
                                                     ….શોધુ તને.
વાંસળીની મધુર વાણી,અધરથી ધીમી આવે,
માયાની જાળ બંધાણી,ચારે કોર દીસે નહીં,
જો જે આ જીવતરની કેડી,
             મોહન વનમાળી
                                 ચિતડાના ચોર ગિરધારી
                                                     ….શોધુ તને.
શું કરું? ક્યાં જાઉ? કોઇ ના મળે સહારો, 
મેળ નથી કાંઇ જણાતો જ્યાં ત્યાં દર્શન હરજાઇ
કાંક મનડામાં તું મળી જાજે,
               મોહન વનમાળી
                                ચિતડાના ચોર ગિરધારી
                                                     ….શોધુ તને.
         —–હરે કૃષ્ણ,હરે કૃષ્ણ,કૃષ્ણ કૃષ્ણ,હરે હરે—–

दो नाम दे आराम


                           दो नाम दे आराम  

ताः१६/११/२००८                             प्रदीप ब्रह्मभट्ट

जगमें पावन है दो नाम, जो मानव जीवनको दे आराम
रामराम स्मरण करके देखो, या कृष्ण मनमें रटते रहो
हो जाये जीवका उध्धार,नहीं जगमें है ओर कोइ आधार
                                           ……जगमें पावन है दो नाम
पावन जन्म जगमे होजाय, जीससे मीलता जीवको स्वर्ग
भक्तिभावसे रटते रहो,ओर दो दीलसे प्रेमका सबको दान
                                           ……जगमें पावन है दो नाम
मनका मेंल निकल जाये, जहां भक्ति प्रेमका हो सहवास
जगमें जीवन महेंका रहे, जहां धर्म कर्म दोनो बलवान
                                           ……जगमें पावन है दो नाम
मृत्यु जन्मका ना रहे बंधन,जब जीव प्रभुसे मील जाय
जीव जन्मसे तब मीले,जहां कर्मके बंधन लगेरहे अपार
                                            …..जगमें पावन है दो नाम
राम नामके रटणसे जगमे, हो गया शबरीका कल्याण
कृष्ण कृष्णके स्मरण मात्रसे, मीरांका हो गया उध्धार
                                           …..जगमें पावन है दो नाम

#############################################