દોસ્તી એક તાંતણો


                     brig-poem 

                       દોસ્તી,એક તાંતણો     

તાઃ૧૮/૧૧/૨૦૦૮                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

વ્હાલા મારાદોસ્ત કે જેને,મળવા હૈયે છે હેત
આવે આંગણે પ્રેમ લઇને,ના તેમાં કોઇ મેખ
એવા મારાબ્રીજ જોષીને, કરુ હૈયાથી પ્રીત
                                   ……વ્હાલા મારા દોસ્ત કે
સારેગમ  કરતાં  કરતાં, ગાતો  થયો હું  ગીત
દોસ્ત તણો સથવારો મળતા દેતો સૌને પ્રીત
મસ્તી થી હું ભજન ગાતો ને પછી પ્રેમ ગીત
આવી દ્વારે પ્રેમે ઉભો હું,રાહ જોતો હું બ્રીજની
                                   ……વ્હાલા મારા દોસ્ત કે
હ્યુસ્ટનઆવી વસીગયો,છોડી આણંદમારુગામ
લાગણી હૈયે સદાયરાખુ,જ્યાં મળે મને દોસ્ત
યાદઆવે નેઆનંદ થાય,કોઇ ક્યાંક મળીજાય
પ્રેમથી આવજો કહેતો હું,ને લેજો મનથી પ્રીત
                                   ……વ્હાલા મારા દોસ્ત કે
સંગીત હૈયે મળી જતાં,મા સરસ્વતીને પુંજાય
સરગમના તાલના તાંતણે,જીવન મહેંકી જાય
ઉભરે હેત ને તરસે આંખો, મળી જેનાથી પ્રીત
આવે મારે દ્વારે જ્યારે, આંખો રહશે ભીની છેક
                                   ……વ્હાલા મારા દોસ્ત કે

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
           આણંદના મા સરસ્વતીના સંતાન સંગીતકાર શ્રી બ્રીજ જોષી જે અહીં
હ્યુસ્ટન આવ્યા છે અને તે મારા માટે ઘણાજ આનંદના સમાચાર હોઇ આ લખાણ
લખી મારા પ્રેમને સર્મપિત કરુ છું.

પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ