નજરના તીર


                    deli-boy1         

                                     નજરના તીર

તાઃ૨૯/૧૧/૨૦૦૮                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તિરછી નજર ભઇ મારી, તમે રહેજો દુર તેનાથી
જો આવ્યા એક નજરમાં,તો ના છટકી શકવાના
……..ભઇ નજર મારી છે એવી,જાણે તીર વાગવા જેવી

નાની મારી છે કાયા,પણ નજર મારી ખુબ લાયક
એક વખત જે દીઠા, તે લાગે જન્મો જન્મથી સાથે
વણ માગતી વ્યાધી આવે ત્યારે આંખો લુછી લેતો
ને મન મુકીને હસતો,જ્યાં સામે પાગલને હું જોતો
…….ભઇ નજર મારી છે એવી,જાણે તીર વાગવા જેવી

મનમાં માયા જ્યાં વળગી,ત્યાં ધીમે ધીમે હું ચાલુ
પગલુ ના હુ ભરતો એક ,જ્યાં ઠેલનગાડી હું બેસતો
મોટી મોટી કાયા આજગમાં જ્યાં ત્યાં હાલતી જોતો
મોટી  બડાસની વાતો ,હાલ  ક્યાંય નથી સાંભળતો
…….ભઇ નજર મારી છે એવી,જાણે તીર વાગવા જેવી

@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: