સાંઇ,અલખની દોરી


                    સાંઇ,અલખની દોરી   

તાઃ૨૨/૧૧/૨૦૦૮                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાંઇ સાંઇ રટણ કરુ હું, ને હૈયે શેરડી શેરડી થાય
નામ સાંઇનું સ્મરણ કરું,નેભક્તિએ જીવ પરોવાય
                                   ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ
દર્શન કરવા હૈયુ તરસે, જ્યાં મળે બાબાની પ્રીત
જીવનમાં આનંદ જ મહેંકે, મને મને સાંઇની જીદ
પાવનપગલાં નિરખીબાબાના,જીવન ઉજ્વળથાય
અંતરની અભિલાષા એવી,દર્શન સાંઇના થઇજાય
                                    ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ.
ભક્તિ કેરી લગની લાગી,જ્યાં બાબાનો અણસાર
રટણ સ્મરણને સ્નેહ વધ્યો,નેજીવનો થશે ઉધ્ધાર
અવનીપરની વિદાય વેળા,બાબા દેજો પ્રેમે સાથ
લાગણી હૈયે ને પ્રીતપ્રભુથી,પકડી લેજો મારોહાથ
                                     ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ.
સાંજ સવારે સ્મરણ કરું,ને પ્રેમથી આરતી હું કરુ
મનમાં આનંદ સદા રહે, જ્યાં બાબાને સદેહે વંદુ
મોહ માયા ના વળગી રહે,સાચી શ્રધ્ધા મળી રહે
ભક્તિની શક્તિ નીરાળી,માંહી પડ્યા તે માણીરહે
                                     ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ.

============================================

મા ની ભક્તિ


                              મા ની ભક્તિ    

તાઃ૨૨/૧૧/૨૦૦૮                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં હૈયે ઉભરે છે હેત
        અવની પરની વ્યાધિ ભાગે મળે જ્યાં તારો મા પ્રેમ
ઓ માડી તારા ગુણલાં જીવનમાં હરપળ હું ગાઉ
        પ્રેમ તારો હેતથી મળતાં જીવનમાં સદા હુ હરખાઉ.
                                     …….ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં.
નિજ આનંદમાં હૈયુ રહેતા મોહ રહે ના જગે એક
        પળપળમનમાં ભક્તિમળતાં ઉજ્વળજીવન રહે શ્વેત
રટણ કરુ હું મનથી તારું મા કૃપાથી રાખજો હેત
         ના અભિલાષા કોઇ જીવનમાં,નાજગે મને કોઇ મોહ
                                     …….ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં.
મુરલી મોહનીવાગી ત્યાંતો જીવ મલક્યો જગમાંય
         આવતીવ્યાધી દુરથી ભાગી જ્યાંપડી માતારી દ્રષ્ટિ
મન મોહને વખાણી વળગે,નારહે જ્યાં માયાકે મોહ
         રાખજે માડી પ્રેમ હૈયે ને મારી ભક્તિ રાખજે નેક
                                     …….ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં.

==================================================

अभीलाषा अंतरकी


                        अभीलाषा अंतरकी            

ताः२१/११/२००८                       प्रदीप ब्रह्मभट्ट

आसमानके  तारे जिसको   छु न पाया मे
जमीनके सितारे  आजतक गीनना पायामें

देखरहा था सोचरहा था बचपनसेजवानीतक
आते जाते हर खयालोमें उलझा रहाथा में
क्याक्याकरकेभटक रहाथा नामिली पहेंचान

अनजाने सेराह देखी जहॉ देखे श्रीजलाराम
भक्ति अंबरके तले ये महेंक रहाथा संसार
ना गहेराइथी ना उचाइ सबथा एक समान

प्रेमकेपावन द्वारपे खडा देखरहा में ये संसार
अंतरयामी ओरबलीहारी देखरहा में अवतार
उज्वल जन्म पावन कर्म दो जीवथे महान

मोह नाकहीं ना अभीलाषा ओर कोइ अपेक्षा
सांइमीले जलाराममीले नाझंखना कोइ ओर.

=======================================

પ્રેમના આંસુ


                           પ્રેમના આંસુ

તાઃ૨૦/૧૧/૨૦૦૮                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લકીર દીઠી એક પ્રેમની ને ઉજ્વળ સ્નેહ દેખાય
મમતાની મીઠી લાગણી હૈયે આજ મારે ઉભરાય
                            ….ત્યાં આંસુ પ્રેમના આવી જાય.
અજબ એવા સંસારમાં,ગજબ મળે જગતમાં પ્રીત
ઉભરો અંતરમાં ત્યાંઆવે,જ્યાં સાચી પ્રેમની રીત
મળી ગઇ મહેંક માનવતાની, ના બીજી કોઇ શોધ
પ્રેમની પાવક સૃષ્ટિ મળી, જ્યાં નથી બીજો લોભ
                             ….ત્યાં આંસુ પ્રેમના આવી જાય.
પલકએક પૃથ્વી તણીને બીજી પળે મળે નિરાકાર
અજબ લીલા આકુદરતની,જેને નથી જગે આકાર
બંધન પ્રેમના મળી જાય,ત્યાં પ્રેમનાઆંસુ દેખાય
મનનીમાયા સાકાર બને ને ભાવના પુરીથઇ જાય
                             ….ત્યાં આંસુ પ્રેમના આવી જાય.
લાગણી હૈયે ને હેત રહે, ના મનમાં રહે કોઇ દ્વેષ
મારુ તારુ તો દુર જ રહે, જેમાં ના મારે કોઇ મેખ
અવની પરના આગમનને,લાગે માનવતા અનેક
મળતીમાયા ને હેતપ્રેમ જ્યાં આવે આંસુલઇ સ્નેહ
                            ….ત્યાં આંસુ પ્રેમના આવી જાય.

=========================================

એક કદમ


                            એક કદમ                        

તાઃ૧૯/૧૧/૨૦૦૮                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એક કદમ જો હું ચાલુ, તો મિત્રો ચાલે બે
       આનંદ આવે ને ઉભરે હેત,ના વાગે ક્યાંય બ્રેક
વતન તરફની લાગણી મળી જાય જો એક
       ઉજાસ જીવનમાં થઇજાય,જગમાં જેની છે ખોટ
                                    ………એક કદમ જો હું ચાલુ
આવી ઉભા બારણે,જ્યાં લાગણી હૈયે ને હેત
       માગણી ના પ્રેમની કરતો,કે નારહેતો કોઇ દ્વેષ
નિરાકાર સંસારમાં જન્મે, માનવી શોધે પ્રેમ
       મળી જાય માગણી મનની ના રહે બીજી જીદ
                                    ………એક કદમ જો હું ચાલુ
ડગમગ ચાલે જીવનનૈયા,ભક્તિ કેરી છે દોર
      સંતાને સ્નેહ ને પ્રેમ વળી મિત્રોના મળે છે હેત
ના વિશાળ જગ લાગે જ્યાં પ્રેમ છે ચારે કોર
      મનમાં મળી ભાવના,છે ત્યાંસાર્થક જીવન  છેક
                                    ………એક કદમ જો હું ચાલુ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

દોસ્તી એક તાંતણો


                     brig-poem 

                       દોસ્તી,એક તાંતણો     

તાઃ૧૮/૧૧/૨૦૦૮                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

વ્હાલા મારાદોસ્ત કે જેને,મળવા હૈયે છે હેત
આવે આંગણે પ્રેમ લઇને,ના તેમાં કોઇ મેખ
એવા મારાબ્રીજ જોષીને, કરુ હૈયાથી પ્રીત
                                   ……વ્હાલા મારા દોસ્ત કે
સારેગમ  કરતાં  કરતાં, ગાતો  થયો હું  ગીત
દોસ્ત તણો સથવારો મળતા દેતો સૌને પ્રીત
મસ્તી થી હું ભજન ગાતો ને પછી પ્રેમ ગીત
આવી દ્વારે પ્રેમે ઉભો હું,રાહ જોતો હું બ્રીજની
                                   ……વ્હાલા મારા દોસ્ત કે
હ્યુસ્ટનઆવી વસીગયો,છોડી આણંદમારુગામ
લાગણી હૈયે સદાયરાખુ,જ્યાં મળે મને દોસ્ત
યાદઆવે નેઆનંદ થાય,કોઇ ક્યાંક મળીજાય
પ્રેમથી આવજો કહેતો હું,ને લેજો મનથી પ્રીત
                                   ……વ્હાલા મારા દોસ્ત કે
સંગીત હૈયે મળી જતાં,મા સરસ્વતીને પુંજાય
સરગમના તાલના તાંતણે,જીવન મહેંકી જાય
ઉભરે હેત ને તરસે આંખો, મળી જેનાથી પ્રીત
આવે મારે દ્વારે જ્યારે, આંખો રહશે ભીની છેક
                                   ……વ્હાલા મારા દોસ્ત કે

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
           આણંદના મા સરસ્વતીના સંતાન સંગીતકાર શ્રી બ્રીજ જોષી જે અહીં
હ્યુસ્ટન આવ્યા છે અને તે મારા માટે ઘણાજ આનંદના સમાચાર હોઇ આ લખાણ
લખી મારા પ્રેમને સર્મપિત કરુ છું.

પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

Shame,Shame


                           Shame,Shame

Dt:18/6/1985                       pradip brahmbhatt

Shame,shame is not a game
              look through the little eye
                             when I pass the way
Be a little, nice like a heart
              I will keep you as my lovely wife
                                            …..Shame, shame is.
Love is bright without light
             keep it, look it ,see it right
wait before keep open heart
             I will enter in your lovely life
                                           …..Shame, shame is.
we will be keeping high
             our love from the world eye
lots of love with every kiss
             will always try not to mis you
                                            ….Shame, shame is.
single sight with thinking right
             never you lose it never wait
I will keep my heart bright
             to look the way my highly love
                                           …..Shame, shame is.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++