દર્પણ


                                 દર્પણ

પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ                                        હ્યુસ્ટન

મુખડું મારું જોઇ દર્પણમાં,મનડું મનોમન મલકાતું
            કેવું મુખડું તેં બનાવ્યુ,વાનરમાંથી માનવનું
                                           ……..મુખડું મારું જોઇ દર્પણમાં
મુખડા પરનો દાગ  જોઇને, ઝટપટ ધોવા જાતો
            મનનો મેલ કદીના ધોતો,શોધુ એક કિનારો
                                            ……..મુખડું મારું જોઇ દર્પણમાં
દર્પણ એ તો દેતો ચહેરો,જેવો દીધો જગ તાતે
           ઓઘરાળા મોંપર તારે જોવોચાંદની જેવોચહેરો
                                           ……..મુખડું મારું જોઇ દર્પણમાં
પરદીપબનીશ તોપ્રકાશમાં તુંપામીશ ચહેરો સુરજનો
         દર્પણ એતો છાપ તમારી,જે દીધી તેવી દેખાશે
                                           ……..મુખડું મારું જોઇ દર્પણમાં
માત્ર એકલા દાગને ધોવા,પાણી નથી તુ પામવાનો
સકળ જગતનો નિયમ એક,જેવોતુતેવુ જગ તને છેભાસે
                                            ……..મુખડું મારું જોઇ દર્પણમાં
                                                       ==============================================

ગાજરનો હલવો


                            ગાજરનો હલવો

તાઃ૩/૧/૨૦૦૯                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મોરસ નાખી મહીં ચમચાથી હલાવું ભઇ
       દેવાને જીભે સ્વાદ ગાજરનો હલવો બનાવુ આજ
ના બીજુ કાંઇ જાણું ગાજરને છીણી નાખ્યુ
        એક બે ત્રણના ગણતો અહીં મે પંદર લીધા ભઇ
                            ……એવો ગાજર હલવો બનાવુ અહીં
લાઇટર મેં લીધુ હાથે સળગાવ્યો ગેસનો ચુલો
        ના સમઝણ પડે કંઇ તોય તપેલુ મુક્યુ માથે
કડછો રાખ્યો હાથે હલાવુ મોરસ ગાજર સાથે
        ઇલાયચી ને ચારોળી લીધી મીક્ષ કરવામાટૅ
                           ……એવો ગાજર હલવો બનાવુ અહીં
દુધ નાખ્યુ તપેલે ને જોતો રાહ વરાળની
        ઉભરો આવે જ્યારે ભઇ મિશ્રણ નાખુ હું ત્યારે
હાથને મહેનત દેતો ને હલાવતો હુ હલવો
        જીભનેપકડી રાખી ના ચાખવા પ્રયત્ન કરતો
                           ……એવો ગાજર હલવો બનાવુ અહીં
બળે નહીં ને બગડે નહીં તેથી તાકી રહેતો
        સુગંધને સાથે રાખી હું ગાજરની સ્મેલ લેતો
થાક્યો કડછો હલાવી ગેસ મેં ધીમો કર્યો
        રાહ હવે હું જોતો ક્યારે થાય આ હલવો ઠંડો
                           ……એવો ગાજર હલવો બનાવુ અહીં

===========================================

કરુ હુ વંદન


                                કરુ હુ વંદન

તાઃ૩/૧/૨૦૦૯                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરુ હું વંદન સૌ પહેલા જગમાં
                 માબાપને મારા જે લાવ્યા અવનીપર
કૃતાર્થ જીવન જગમાં કરવાને
                 લઇ ચરણોની સેવા કરુ પાવન જીવન
                                         ……. કરુ હું વંદન સૌ પહેલા.
બાળક હુ નાનો ના સમજુ જ્યારે
               દે પ્રેમ અનેરો જે પાપા પગલીએ દીધો
આંગળી છુટી ત્યાં ભણતરને લીધુ
              હૈયે વસે આનંદ જ્યાં ગુરુની સેવા કરતો
મા સરસ્વતીની પામવા કૃપા
              વંદન કરતો નિશદીન હું પ્રાર્થનાએ રેતો
                                         ……. કરુ હું વંદન સૌ પહેલા.
જગતનીમમાં હુ જ્યાં આવ્યો
              પ્રભુ પિતા સહ મા લક્મીને હુ ભજતો
કરુ પ્રાર્થના દે શક્તિ ને મનોબળ
               સંસારની સીડીઓ ને સાથેના બંધન
સંતાન ને સાચી ભક્તિ બતાવી
               દોરતો રહેતો પળપળ જગનાસોપાને
                                  ……. કરુ હું વંદન સૌ પહેલા.
સંસારી જીવન સાર્થક કરવાને
               જલાબાપા સંગ સાંઇબાબાને ભજુ હું
મુક્તિ ના દ્વારે દેશે સાથ જીવનમાં
              નાઆશા કોઇ જ્યાં મળે મુક્તિ આદેહે
જલાબાપાને સાંઇબાબા સંસારે આવ્યા
               પામીગયા મુક્તિને દોરીરહ્યા જીવોને
                                     ……. કરુ હું વંદન સૌ પહેલા.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

શ્રધ્ધાથી મા ભક્તિ


                               શ્રધ્ધાથી મા ભક્તિ

તાઃ૩/૧/૨૦૦૯                                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હું શ્રધ્ધા રાખી મા તારી ભક્તિ કરી લઉ
હૈયાથી રાખી હેત મા કાયમ હું રટી જઉ
                                 …….હું શ્રધ્ધા રાખી મા તારી

લઇ ભક્તિ દો શક્તિ માઅંતરમાં શાંતિ લઉ
જગ જીવન ઉજળુ થાય મા તારી કૃપા લઇ
જીવનમાં  જ્યોત જલે જે પ્રેમે મહેંકાવી દઉ
                                 …….હું શ્રધ્ધા રાખી મા તારી

અનંતનાઓવારે હું તારો મા પ્રેમપામી જઉ
આ મનની માયાથી મા હુ અળગો થતોજઉ
ભક્તિનો પાવકપ્રેમ હું જીવનમાં પામી લઉ
                                 …….હું શ્રધ્ધા રાખી મા તારી

મા સૃષ્ટિના સહવાસમાં ના તને હું ભુલી જઉ
મને દેજે શક્તિ મા જીવનને મહેકાવી હું દઉ
નાઆશા કોઇ રહે ના અરમાન જીવનમાં અહીં
તારીદ્રષ્ટિ મનેમળે શ્રધ્ધાને જીવે લગાવી દઉ
                                     …….હું શ્રધ્ધા રાખી મા તારી

#####################################

ઓ ગદાધારી


                              ઓ ગદાધારી

તાઃ૩/૧/૨૦૦૯                                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઓ સંકટહારી ઓ ગદાધારી
           ઓ ભક્તિ આધારી ઓ નિરંકારી
છે ભક્તિ તમારી પ્રભુ રામને પ્યારી
                 મળે મુક્તી જીવને જ્યાં ભક્તિ તમારી
                                  ……..ઓ સંકટહારી ઓ ગદાધારી.
પાવન જીવન મળે ભક્તિ એ
           ના રહે જગે અંતે કોઇ અભિલાષા
દીસે જગતમાં શાંતિ અનોખી
                 પ્રીતે જ રહેતી લાગણી ના શોધવી
                                  ……..ઓ સંકટહારી ઓ ગદાધારી.
સિંદુર સરખો સાથ લીધો જ્યાં
          મળ્યા પ્રેમ ને આશીશ મા સીતાના
પ્રભુ રામ નો પ્રેમ મળ્યો ત્યાં
                ઉજ્વળ જીવન ભક્તિ એ કરી દીધુ
                                  ……..ઓ સંકટહારી ઓ ગદાધારી.

=============================================