રઘુવીર રામ


                                  રઘુવીર રામ

તાઃ૫/૧/૨૦૦૯                                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

રઘુવીર રામની ભક્તિ છે કામની
           જીંદગીની છે કમાણી મળે જીવને શાંન્તિ
                                           …….રઘુવીર રામની ભક્તિ
મનની મુરાદોમાં વ્યાધી અપાર છે
           વળગે એ જીવને છે સૌને એ જાણ છે
માગી મળેનહીં જ્યોત જલી જાયછે
           સૃષ્ટિના સહવાસમાં જીવન ઝુમી જાય છે
                                            …….રઘુવીર રામની ભક્તિ.
સાચી શ્રધ્ધામાં ભક્તિ લઇ જાય છે
           નામથી જગમાં પરચા અપાર છે
મુક્તિના માર્ગમાં રામનામ અણસાર છે
           જાગી જો જાય જીવ મુક્તિ પળવાર છે
                                         …….રઘુવીર રામની ભક્તિ.
જીવને જગતમાં પ્રેમનો સહવાસ છે
          રાઘવની ભક્તિ એ તેનો આધાર છે
જલારામની ભક્તિ એ તેનુ દ્રષ્ટાંત છે
          વળગીને ચાલસો તો જીવનો ઉધ્ધાર છે
                                         …….રઘુવીર રામની ભક્તિ.

###########################################

રામનામથી સવાર


                               રામનામથી સવાર

તાઃ૫/૧/૨૦૦૯                                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

રામનામનુ રટણ કરતા કરતા સવાર વહેલી થઇ
મહેંક જીવનમાં મળી જતાં ભઇ શાંન્તિ મળી ગઇ
                                          …..રામનામનુ રટણ કરતા

ઉજ્વળ જીવન સંગે શાંન્તિ જ્યાં મળે પ્રભુનો પ્રેમ
મળે જન્મ સફળના એંધાણ જીવે ના રહે જગે મોહ
રામરામનું રટણ થતાં પ્રેમની પાવક જ્વાળા મળે
સ્વર્ગાનંદની એક લહેર લહેરમળે જ્યાં રામથી હેત
                                           …..રામનામનુ રટણ કરતા

ભક્તિના સહવાસમાં જીવે દુર રહે મનથી આવેશ
કામણકાયાના ના મોહ રહે ને મળે પ્રભુનો આદેશ
નિજજીવનની હરેકપળને જ્યાંપારખી લેતો આદેહ
મળે રામનામમાં સહવાસ ના રહે જગમાં કોઇ ફેર
                                            ……રામનામનુ રટણ કરતા

પરમકૃપાળુ પરમ દયાળુ આપે જીવને પરમ સુખ
મન કર્મ વચનવાણીમાં સદા હેતરહે નાતેમાં મેખ
જ્યોતજીવનમાં પ્રેમનીજલે નાદીસે તેમાં કોઇ ભેદ
આવતી કાલ ઉજળી થશે ને નહીંરહે જગે કોઇમોહ
                                           ……રામનામનુ રટણ કરતા

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++