ડીલીવરી બૉય


                         dave

                              ડીલીવરી બૉય

 

તાઃ૨૩/૧/૨૦૦૯                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

 

હાથમાં મળી જ્યાં ડીગ્રી ત્યાં જીભ મારી ગઇ વકરી
ત્યાં ગામ શહેરમાં ભટક્યો પણ નામળી મને નોકરી
                                      ……. ભઇ હાથમાં મળી જ્યાં ડીગ્રી

કાગળ બતાવી એમ્બેસીમાં આવી ગયો હું યુએસએ
ડીગ્રી એન્જીનીયરની પણ નાજોબ હું મેળવી શક્યો
ભમ્યો ચારે કોર ઓફીસોમાં હ્યુસ્ટનમાં જઇ ખુણેખુણે
                                      ……. ભઇ હાથમાં મળી જ્યાં ડીગ્રી

ડીગ્રી સાચી ને ભણતર સારુ પણ ઉંમર જોતામારી
નોકરી દેતા પહેલા પેન્શન જોતાં નારહ્યો કોઇઆરો
હાય કહેતા શીખી ગયો પણ બાય કહેતા લાગીવાર
                                      ……. ભઇ હાથમાં મળી જ્યાં ડીગ્રી

કાર્ડકાર્ડ કરતા ને હાયહાય કરતાંમળી ગયુ ગ્રીનકાર્ડ
ડીગ્રી મારી મુકી દફ્તરમાં ને શોધવા નીકળ્યો કામ
પીઝાહટના આંગણમાં મળ્યુ ડીલીવરી બૉયનુ નામ
                                        ……. ભઇ હાથમાં મળી જ્યાં ડીગ્રી

ઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽ