સારેગમ


                                   સારેગમ 

                     

તાઃ૨૪/૧/૨૦૦૯                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

   

સારેગમ શીખતો તો ત્યાં,પધનીસા મળી ગઇ
જીંદગી એકલો જીવતો,ત્યાં પત્ની આવી ગઇ
                                        ………..સારેગમ શીખતો તો

મુક્ત જીવનમાં ના કોઇ ધ્યેયને ના કોઇ આશા
આગમન અવની પરના ને,નાકોઇ હતી વ્યાધી
મહેનત મનથી કરતાં જીવન ચાલતુ ધીમુ ધીમુ
મળીગઇ જ્યાંસહવાસીની,જીવનમાં આવીઆશા
                                          ………..સારેગમ શીખતો તો
એક અનોખો આભાસથયો ને ઉજ્વળ જીવનદીસે
મનમાં જાગી એક આશા કે માનવ જીવન મહેંકે
હાથમાં જ્યારે હાથ મળ્યો,લાગ્યુ મહેંકવા જીવન
અનંત આશા ને અભિલાષા,ભરાઇ ગયુ આ વન
                                         ……….સારેગમ શીખતો તો

##########################################

 

जपले रामनाम


                        जपले रामनाम

ताः२४/१/२००९                     प्रदीप ब्रह्मभट्ट

जपले मनसे रामनाम, तु करले जीवन उज्वल
सुखदुःख की संसारी सरगम,  दुर रहेगी हरदम
                                  ………जपले मनसे रामनाम
मनसे जब तु रटेगा राम,सफळ तेरे सब काम
अंतरमें आनंद आयेगा,ना कोइ दुःख तु पायेगा
तनभी तेरा महेंकउठेगा, साथ जीवनके सवकाम
                                  ………जपले मनसे रामनाम
पलपल दिनकी गीनके चलेगा,सफलहो तेराअंत
शांन्ति मनको सभी मिलेगी, उज्वल तेरा मन
रामनामसे जुड जानेसे,रहेगी मुक्ति जीवके संग
                                  ………जपले मनसे रामनाम
परमपिताका प्यार जहां हो,ना कोइ रहेगा भ्रम
भावना मनमें सच्चीरहेगी, उज्वल तन,मनधन
साथ तेरे जलासांइ रहेंगे,जब जीवनका हो अंत
                                  ………जपले मनसे रामनाम

/////////// राम राम राम राम राम राम राम////////////

અનુભવ, એક જ્ઞાન


                            અનુભવ, એક જ્ઞાન

તાઃ૨૪/૧/૨૦૦૯                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જકડાઇ ગયેલ જાળામાં, શોધવો ક્યાં મારે આરો
        મુંઝવણ છોડવા મથતો તો,મળ્યો ના કોઇ કિનારો
                                              …….જકડાઇ ગયેલ જાળામાં.

સમજણ ને સમજી શક્યો, ત્યાં ચિંતાઓ ચોટી ગઇ
      મુક્તિ માર્ગની શોધતાંશોધતા,જીંદગી જકડાઇ ગઇ
આથમતા સુરજના સહવાસે,પ્રકાશ પામવા દોડ્યો
      અંધારાના એંધાણ મળ્યા,પણ ના કોઇ રહ્યો સહારો
                                                …….જકડાઇ ગયેલ જાળામાં.

પગદંડીને પારખી લેવા,જાગ્યો મનમાં ઉમંગ એક
      જકડી લઇને વળગી જ રહ્યો, ત્યાં સમજ થોડી થઇ
મક્કમ મનની ભાવના સાથે, અનુભવાઇ ગઇ અહીં
     મહેંક જીવનની પ્રસરીરહી,જ્યાં મુંઝવણ ભુલાઇ ગઇ
                                                …….જકડાઇ ગયેલ જાળામાં.

઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼