આવજો મારે દ્વાર


                         આવજો મારે દ્વાર

તાઃ૨૯//૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

 

 કીર્તનમાં હુ રામ રટુ ને ભજનમાં જલારામ
    
ભક્તિ સાથે પ્રેમ કરુ ને હૈયે હું રાખુ રામ
                                            ……..કી
ર્તનમાં હુ રામ રટુ
નીત સવારે નમન કરુ ને  હૈયામાં રાખુ હામ
   
મુક્તિ માગી વિનંતી કરતો રહેજો મારી સાથ
અંતે આવી વ્હેલા હાથઝાલજો આવી મારેદ્વાર
   
ભક્તિમાં સંધાયો છુ પ્રભુ મુક્તિમાં લેજો હાથ
                                            ……..કી
ર્તનમાં હુ રામ રટુ

રામનામનુ રટણ કરુ જ્યાં અંતરમાં ઉભરે હેત
      પરમકૃપાળુ હેત વરસાવે ના રહે જગમાં મોહ
આવજો મારે દ્વારે પ્રેમે જલાસાંઇનુ રટણકરુ હું
     રોજ સવારે સ્મરણકરી પરમાત્માને પગેપડુ છુ
                                              ……..કીર્તનમાં હુ રામ રટુ

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: