બેગમ ચાલે ચાર


                            બેગમ ચાલે ચાર                       

તાઃ૨૯/૧/૨૦૦૯                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હું એક ડગલુ ચાલુ, મારી બેગમ ચાલે ચાર
       હું બે શબ્દ બોલુ, મારી બેગમ બોલે બાર
                                            ……….હું એક ડગલુ ચાલુ
કળિયુગની કતારમાં,હું ચાલવા ડગલુ ભરુ એક
મહેનત કરીહું જાણતો,અને જીવન રાખતો નેક
દુન્યવી જગતમાં,નીતીઅનીતી પારખી અનેક
બેગમઆવી જ્યારથી,વિચારુ પગલુ ભરતાએક
                                           ……….હું એક ડગલુ ચાલુ
મુઝવણ મળી ઘણી,પણ બેગમ આવતા ટળી
પગલેપગલે વિચારતો,ને ત્યારથી શાંતિમળી
ભણતર જીવનમાં મળ્યું,પણ ચણતર કાંઇનહી
સાથમળ્યો ને સહવાસથયો,ત્યાંકંઇ બગડેનહીં
                                          ……….હું એક ડગલુ ચાલુ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: