ક્યારે મળે?


                         ક્યારે મળે?

તાઃ૩૧/૩/૨૦૦૯                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવ,જીવન ને સંગાથ,જગતમાં જન્મ મળે મળી જાય
સગપણનો રહે સંગાથ સદા,પણ પ્રેમ માનો ક્યારે મળે?
                                                    ……..જીવ,જીવન ને સંગાથ.
આગમન ને વિદાયની વેળા,માનવ મનથી છે સમજાય
કેટલી,ક્યારે,કોની માયામળે,જગતમાં કોઇથીના કહેવાય
મનમુકીને અહીં માણી લેતા,જગજીવન પણ મહેંકી જાય
ના અણસાર જગતમાં જીવને રહે,અંત જીવને ક્યારેમળે?
                                                     ……..જીવ,જીવન ને સંગાથ.
સૃષ્ટિનો સહવાસ મળે જ્યાં,ભક્તિપ્રેમ જીવને મળી જાય
એવી કરુણા પામી લીધી,જોઇ જગતના જીવોછે લબદાય
સર્જનહારની અકળલીલા છે,જે જીવોને શાંન્તિદે પળવાર
મહેક ને પ્રેમ મળે ભક્તિનો,પરમાત્માની કૃપા ક્યારેમળે?
                                                     ……..જીવ,જીવન ને સંગાથ.

………જય રામ રામ રામ રામ રામ રામ રામ રામ રામ રામ……..…..

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: