તેલ માલિશ


                 તેલ માલિશ       
=
તાઃ૧/૪/૨૦૦૯                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તલના તેલની માલિશ, કરવા હું ઘેર આવીશ
સેહદતમારી સુધારીશ,હું રુપીયાલઇશ ચાલીસ
                                            ……ભઇ તલના તેલની.
હાથપગને શરીર દુઃખે,જ્યાં ઉંમર થાય તમારી
જુવાનીના જોરમાં રહી,ના ચિંતા કરી શરીરની
હાડકાને ના પોષણ દીધુ,ઉંમરે તમે જાણીલીધુ
                                             ……ભઇ તલના તેલની.
શરીરને સથવારા બે, કુટુંબનો ને બીજો ઉંમરનો
સાચવીબન્ને ચાલોજાણી,નાવ્યાધિઆવેવણમાગી
ભુલ સુધારી આવો દોડી, માલિશ કરુ હું નિરાળી
                                             ……ભઇ તલના તેલની.
તલના તેલમાં તાકાત એવી, હાડકાને દે શક્તિ
ઉંમર ના દેખાયશરીરની,ને ના લેવીપડે લાકડી
શાણપણમાં સમજીલો,વાતકરી મેં જાણવા જેવી
                                              ……ભઇ તલના તેલની.

==================================

                      તેલ માલિશ