મળ્યા મનુભાઇ


                          મળ્યા મનુભાઇ

તાઃ૪/૪/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કાનજીભાઇ તો કુંજ વિહારી, સૌનો પામે પ્રેમ
મળી જાય જ્યાં મનુભાઇ,ત્યાં હૈયે ઉભરે હ્રેત
                                              …….કાનજીભાઇ તો કુંજ.
જીવનની આ પગદંડી પર,મળી મિત્રની મહેર
ચાલી સાથે માણી લીધી,બચપણની એ નહેર
ઉજ્વળતાના સોપાન પર, આશીર્વાદની લહેર
કેવી લીલા પરમપિતાની,જીવનમાં આવે પ્રેમ
                                                …….કાનજીભાઇ તો કુંજ.
સુખદુઃખની સાંકળમાં, લીધી કાનજીભાઇ એ ટેક
સફળતાના સોપાન મળે,જ્યાં મહેનત સાથેદીલ
એક,બે કરતાં કરતાં જીવે, મેળવી પ્રભુની પ્રીત
મળ્યા પ્રેમને મળી કૃપા, ઉજ્વળ જીંદગી દીઠી
                                                …….કાનજીભાઇ તો કુંજ.
મનુભાઇની ભક્તિન્યારી,મહેર જલાબાપાની થઇ
ભક્તિ કરતાં મહેનત કીધી,જીવન જીવવા અહીં
મળ્યામાન સંતાનથી,મળ્યો અર્ધાન્ગીનીનો પ્રેમ
જીવ્યાજીવન અવનીએ,ને મેળવ્યા દીલથી હેત
                                                …….કાનજીભાઇ તો કુંજ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

માની લીધુ


                     માની લીધુ
.
તાઃ૪/૪/૨૦૦૯                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવન ઉજ્વળ કાજે મેં આંગળી પકડી આજે
લઇ લેજે જગનો પ્રેમ,ના રાખવો તેમાં વ્હેમ
                                                …….જીવન ઉજ્વળ કાજે.
જ્યાંમળે હાથનેમાળા,માયા બદલે ત્યાં કાયા
કૃપાનો સાગર ગરજે,ત્યાં પ્રેમની વર્ષા વરસે
હેત ઉભરે જ્યાં હૈયે,માની લીધુ પ્રેમ પ્રભુનો એ છે
                                                   …….જીવન ઉજ્વળ કાજે.
મન માટીને મોહ કદી, માનવમન પામી શકે
જગત જીવ ને જોશને, કૃપા વગર જાણી શકે
જ્યાં મનથી છુટેમોહ,માની લીધુ પ્રેમ પ્રભુનો એ છે.
                                                    ……જીવન ઉજ્વળ કાજે.
સંત મળે સંસારમાં,માયા સાથે છુટે મળેલ મોહ
લોભલાગે જ્યાં ભક્તિનો,નારહે જગમાં કોઇ દ્રોહ
અતુટ પ્રેમ જ્યાં મળે.માની લીધુ પ્રેમ પ્રભુનો એ છે.
                                                       …….જીવન ઉજ્વળ કાજે.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!