સવારથીસાંજનો કક્કો


                   સવારથીસાંજનો
                                    કક્કો
તાઃ૬/૪/૨૦૦૯                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

       કર્મ એવા કરો કે જે જીવને શાંન્તિ આપે.
ખ     ખાતી વખતે હંમેશાં પરમાત્માને યાદ કરો.
ગ     ગયેલી વાતને ભુલી આવતી કાલનુ વિચારો.
ઘ     ઘરને મંદીર બનાવવા જીવથી પયત્ન કરો.
ચ     ચતુરાઇનો ઉપયોગ હંમેશા માણસાઇમાં કરો
      છુપાવવુ એ ગુનો છે
જ     જરુર પુરતું જ બોલવું તેમાં માણસાઇ છે.
ઝ     ઝગડવુ એ પાપ છે,રસ્તો કાઢવો તે હોશિયારી છે.
ટ     ટકોર થાય તેવુ આચરણ કરવું નહીં.
ઠ      ઠોકર વાગતા પહેલા સંભાળીને ચાલો
ડ      ડગલુ ભરતાં પહેલા વિચારવુ તે જ્ઞાન છે.
ઢ      ઢગલો પ્રેમનો રાખો, પૈસાનો નહીં
      તમારા સંતાનોને ભક્તિ તરફ વાળો.
      થાય એટલી જ વિશ્વાસથી ભક્તિ કરવી.
દ      દયા પરમાત્માની મેળવવાનો આગ્રહ રાખો.
      ધનનો ઉપયોગ જીવોના કલ્યાણ માટે કરો.
      નથી તે શબ્દ ભુલી જાવ પરમાત્માએ લાયકાત પ્રમાણે બધુ આપેલ છે.
પ      પારકુ એ પારકુ છે પોતાનુ એ પોતાનુ છે.
       ફરી પૃથ્વી પર ભટકવુ હોય તો દુશ્કર્મોને વળગી રહો.
બ      બને ત્યાં સુધી ઘરમાં મંદીર રાખી સેવા કરો.
      ભટકવાના ઘણા રસ્તા છે શોધવા નહીં પડે.
મ      મળેલ જન્મ સફળ કરવો તમારા હાથમાં છે.
ય      યજમાનને હંમેશા આવકાર આપો.
       રટણ હંમેશાં મનથી કરો આશરો શોધવો નહીં પડે.
      લખેલા લેખ સાચી ભક્તિથી બદલાય છે.
વ      વર્તન અને વાણી જીવનના બે પૈડા છે.
શ      શાણપણ એ મૌનમાં સમાયેલ છે.
      ષોષણ કરવુ તે પાપ છે.
સ      સદા સાચા સંતના આશરે રહેવુ સાચો રસ્તો તે બતાવશે.
હ        હમણા નહીં કાલે તેમાં આખી જીંદગી પુરી થઇ જશે.
ક્ષ       ક્ષણને પારખશો તો કદી નીચુ નહીં જોવુ પડે.
ત્ર       ત્રણે લોકમાં પરમાત્માનો વાસ છે.
જ્ઞ       જ્ઞાન એ જીંદગીનો પાયો છે.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++