લાકડીનો ટેકો


                          લાકડીનો ટેકો

 તાઃ૧૧/૪/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવે જ્યાં લાકડીનો ટેકો, ના મારશો કોઇ ઠેકડો
હાથ હાલતા બંધ થશે,ને પગની વાતના કરશો
                                     ……..આવે જ્યાં લાકડીનો ટેકો.
ચાલજો ડગકુ એક,ને વિચાર કરજો ચાલતા બીજુ
ગયો ટેકો જો લાકડીનો,ત્યાં જોશો નહીં કાંઇ લીલુ
મનમાં રાખીને હેત,આપજોરાખી લાકડી હાથેએક
છુટશે જો લાકડી હાથથી,તો બગડશે ચાલ અનેક
                                      ……..આવે જ્યાં લાકડીનો ટેકો.
તાલચાલનો ખ્યાલ રાખજો,સંતાનથી ના કહેવાય
મતી ગતીની સમજી ચાલતા,માન બધે મળીજાય
સ્નેહ પ્રેમને રાખજો બાંધી,છુટે જીવ બધે લબદાય
આરો કે ઓવારો શોધતા,ભઇ કિનારો દુર થઇજાય
                                       ……..આવે જ્યાં લાકડીનો ટેકો.

())))))(((((((()))))))))(((((((()))))))))(((((((())))))))(((((()))))))

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: