સીધી લીટી


                             સીધી લીટી

તાઃ૧૮/૪/૨૦૦૯                          પ્રદીપ ભહ્મભટ્ટ

સીધી લીટી દોરતા જગમાં ના લાગે કોઇને વાર
વાંકીચુકી જ્યાં થઇ જાય ત્યાં મન ઘણુ અકળાય
                                        ……..સીધી લીટી દોરતા.
ભણતર એતો છે જીવનમાં ઘડતરની એક કેડી 
મક્કમમનથી પકડીસીધી જીવનમાં મળેપહેલી
મહેનત મનથી કરતાં ને પ્રેમભક્તિ સંગેરહેતા
વાંકીચુકી ના જીંદગી દીસે લીટી સીધી અનેરી
                                          ……..સીધી લીટી દોરતા.
પગથી જીવનની ચડતા ના લાગે કોઇને વાર
મહેનત સદા મનથી કરતાં મળી જાય સંસાર
પામવાપ્રેમ જગતમાં જોસીધી નજર થઇજાય
મળી જાય એ પ્રેમનીસંગે જે માગ્યુ ના મંગાય
                                          ……..સીધી લીટી દોરતા.

 =================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: