સહારો


                                    સહારો

તાઃ૨૮/૪/૨૦૦૯                                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

               મનુષ્ય,પ્રાણી,પશુ કે પક્ષી જન્મ મળે ત્યારથી તેના
અસ્તિત્વનો અંત  આવે ત્યાં સુધીના જીવનમાં તેને દરેકપળે
સહારાની જરુર  પડેજ છે. સહારા વગર તે જીવન શક્ય નથી. 
મનુષ્ય જન્મમાં ચાહે તે ગરીબ,મધ્યમવર્ગી કે તવંગર હોય કે
પછી તેણે ભગવુ ધારણ કર્યુ હોય.
                                  એટલે કે……
જગતમાં એટલુ જ કહેવાય કે કોઇપણ જીવન સહારા વગર
શક્ય નથી. 
અને જેને,,,,,, 
        પરમાત્માની કૃપા મળે
                  તેને માટે જગતમાં કંઇ જ અશક્ય નથી.

?????????????????????????????????????????????????????????

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: