લાકડી માબાપની


                       લાકડી માબાપની

તાઃ૯/૫/૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સ્નેહ  ભરેલ સંસારમાં, માનવી મન સદા મલકાય
કાજળ આંખમાં લગાવતા,જેમ આંખમાં ટાઢક થાય
                                              …….સ્નેહ  ભરેલ સંસારમાં.
મન માનવતાને માયા મળે,
                                     જ્યાં પ્રેમ માબાપનો અપાર
વૃત્તિ વર્તન ને વાચા સમજાય,
                               જ્યાં આશીર્વાદે પ્રેમ મળી જાય
સંતાનની સમજ ત્યાં પરખાય,
                                              જ્યાં મળે ટેકો પળવાર
ઉપકાર અપાર છે તેમનો,
                                જેને અંતરથી માબાપ કહેવાય
                                               …….સ્નેહ  ભરેલ સંસારમાં.
વરસ વરસની ચાલતી કેડી,
                                          જેને વરસોવરસ કહેવાય
ઉંમરને વળગીને ચાલે,
                                       ના છોડે એ દેહને પળવાર
એક,વીસ,પચાસ કરતાં ચાલતી રાહે ,
                            જ્યાં પહોંચે જીંદગી સાઇઠનીવાટે
બે પગ જ્યાં માગે દેહે સહારો,
                     સંતાન બને માબાપની લાકડીનો ટેકો
                                               …….સ્નેહ ભરેલ સંસારમાં.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

નાજુક માયા


                         નાજુક માયા

તાઃ૯/૫/૨૦૦૯                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળી જાય જો માન તમને,ના કરશો અભિમાન
ઉજ્વળ જીવન થઇ જશેને,મળશે સદા સન્માન
                                          …….મળી જાય જો માન.
નમણી નાજુક માયામાં,જો પડી ગયા પળવાર
મળશે માયાને મોહ અપાર,તો નહીંરહે ઘરબાર
મોહકલાગે જ્યાં મનથી,ત્યાં વિચાર જો અપાર
નહીંતો જીવનમાંઝંઝટ,નેનહીંરહે શાંન્તિ લગાર
                                          …….મળી જાય જો માન.
કિરણ એક સુરજનું, જગમાં પ્રભાતમાં દે ઉજાસ
સૃષ્ટિના સહવાસમાં રહેતાં,માનવ મન મલકાય
કુદરતની કામણગારી આલીલા,સૃષ્ટિમાંસથવાર
પ્રભુકૃપા મળી જાય જો,નહીં વળગે માયાલગાર
                                          …….મળી જાય જો માન.

====================================