મારું,તમારું


                              મારું,તમારું

તાઃ૧૭/૫/૨૦૦૯                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મારું મારું એ માયા છે,
                      તમારુંથી ના કોઇને પ્રીત
આપણું આપણું કરતાં જગમાં,
                       જ્યાં જુઓ ત્યાં લ્હારા છે.
                               …….મારું મારું એ માયા છે.
કરી જાય મન માનવતાએ,
                       જ્યાં સંગે ભક્તિ રાખી છે;
મળી જાય ત્યાં પ્રીત હૈયેથી,
                     જ્યાં સાચી શ્રધ્ધા રાખી છે.
                                …….મારું મારું એ માયા છે.
મા,મા કરતાં સંતાન ચાહે,
                     જ્યાં મા માં મારું મારું થાય;
અંતરમાં ઉભરે હેત સદા,
                    જ્યાં માને સંતાન મળી જાય.
                                …….મારું મારું એ માયા છે.
લાગણીની માગણી જગમાં બધે,
                   જ્યાં માનવતા દુર થતી જાય;
તમારુ કે તમારાની જ્યાં હવા મળે,
                    ત્યાં અંતરમાં દુઃખ આવી જાય.
                                 …….મારું મારું એ માયા છે.
આપણુ એ તો દેખાવ દીસે,
                    જ્યાં ક્યાંય નથી સહવાસ;
કહેવુ ઘણુ જ સહેલુ આ જગમાં,
                ના મળે ત્યાં પ્રેમનો અણસાર.
                                 …….મારું મારું એ માયા છે.

____________________________________________

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: