માનવીનો પ્રેમ


                    માનવીનો પ્રેમ

તાઃ૨૩/૫/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે જો પ્રેમ માનવીનો,તો માનવતા કહેવાય
મળે જો પ્રેમ પ્રાણીનો, તો મનુષ્ય છે કહેવાય.
                             ……..મળે જો પ્રેમ માનવીનો.
જન્મ મળે જ્યાં અવનીએ,દેહ મળ્યો કહેવાય
જીવ,જન્મને સગાંમળે,ત્યાં પ્રેમ સદા ઉભરાય
દેખીદર્પણનેમુખજોતાં,જેમઆંખોઆનંદેઉભરાય
મળેશક્તિ જ્યાંભક્તિને,ત્યાં ભક્તો છે મલકાય
                               ……..મળે જો પ્રેમ માનવીનો.
સંબંધસ્નેહની જાળમળે,ત્યાં જીવનઉજ્વળથાય
માયામમતાની મહેંકમાં,કિલ્લોલક્યાંક થઇજાય
મળતી લાગણીકૃપાદેહને,સાર્થકજન્મ મળીજાય
ના નાની માયામળતાં,સઘળુ આનંદેઆવીજાય
                                ……..મળે જો પ્રેમ માનવીનો.
_________________________________________

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: