વધામણા


                             વધામણા

તાઃ૨૩/૫/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ફુલડાંનો લઇને ગુચ્છો, હું આવી ઉભો છુ બારણે
મારાપુરા થયાછે શમણા,હું દઉછુ તને વધામણા
                                       …….ફુલડાંનો લઇને ગુચ્છો.
ભણતરનીદોર જ્યાં પકડી,હાલમડોલમ એ કરતી
જ્યાં પાટી પેન ને જકડી, ત્યાં સીડી પકડી લીધી
એક,બે પછીત્રણ થતાં,મળીઉજ્વળજીવનનીલીટી
આવી સફળતા મારા દ્વારે,જેમળી મહેનતથી મારે
                                            …….ફુલડાંનો લઇને ગુચ્છો.
સંસારની સોટી સીધી, જે સાચા પ્રેમ ભાવથી લીધી
સંતાનસંગીનીનો પ્રેમમળ્યો,મેં ઉજ્વળ જીંદગીદીઠી
ફુલોનોસથવાર સગા લઇ,આવે પ્રેમને પાવન કરવા
મહેંકપ્રેમનીનેસુગંધપુષ્પની,સાથે ઉભરાતા હૈયાલાવે
                                               …….ફુલડાંનો લઇને ગુચ્છો.
જીવ જન્મની જ્યાં સમજ પડી,ભક્તિ પકડી લીધી
મંજીલ મળી મને જલાસાંઇની, સાચી રાહ મેં દીઠી
ઉજ્વળજીવન ને સાર્થકજન્મ,જ્યાં ભક્તિપ્રીતકીધી
આંગણે મારે ભક્તિ આવે,સાથે સંતો સ્નેહ વરસાવે
                                               …….ફુલડાંનો લઇને ગુચ્છો.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: