વાળની કરામત


                    વાળની કરામત

તાઃ૩૦/૫/૨૦૦૯                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવતા જેને વાર લાગે,પણ જતા ના લાગે વાર
કાળાહોય ત્યારે સુંદરલાગે,ધોળા થતાં મનદુભાય
જેનીજગતમાંથાય મરામત,તેવી વાળની કરામત
                      …… ભઇ તેને વાળની કરામત કહેવાય.
બાળપણમાં બાળકબુધ્ધિ પણ વાળનીવૃધ્ધિ થાય
આવેમાથે જ્યાં વાળ નાના,મા પાંથી પાડતીજાય
તેલ દીવેલનો સહવાસ મળે ત્યાં વાળ માથે થાય
                         ……..જે જોઇ માતા ખુબ પ્રેમે હરખાય.
જુવાનીના જોશમાં વાળની સ્ટાઇલ પણ બદલાય
પાંથીજાય સાઇડમાંને માથે ગુચ્છો મોટોથઇ જાય
ઉભરો આવતા જુસ્સામાં વાળને કાતરથી કતરાય
                          ……આ તો જુવાની નો જુસ્સો કહેવાય.
પચીસ,પાંત્રીસથી આગળચાલતા ઉંમરવધતીજાય
પોષણ આપતા ઘણા પ્રકારે તોય વાળ ખરતાથાય
બાળપણ પછી જુવાની વટાવી હવે માથે ટકલી થઇ
                       ……..ઉંમરની સાથે વાળની કરામત ભઇ.

——————————————————

સંબંધ કેટલો


                           સંબંધ કેટલો

તાઃ૩૦/૫/૨૦૦૯                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ચાલે સીધી ગાડી જીવનની,
                         જ્યાં મહેનત સાચી  થાયઃ
એક કામની વિટંમણામાં,
                     બીજામાં સફળતા છે દેખાય;
મળી જાય સાચો જ્યાં ટેકો,
                   ત્યાં સંબંધ કેટલો છે સમજાય.
                                   ………ચાલે સીધી ગાડી.
વણ માગે જ્યાં મળે પ્રેમ,
                ને હાથમાં મળે જ્યાં બીજો હાથ;
આનંદ ઉભરે હૈયે એવો,
                       જે માનવતામાં છે  મહેંકાય;
જીવજગતમાં જન્મધરે જ્યાં,
                       બંધનની સાંકળ મળી જાય;
કેવા કોના બંધન મળશે,
                     જે જગમાં સંબંધથી સમજાય.
                                     ………ચાલે સીધી ગાડી.
પ્રભુ કૃપા ને પ્રભુ પ્રેમ એ,
                       જીવની ભક્તિ સંગે છે આવે;
મળશે દયા પરમાત્માની,
                      ત્યાં છુટશે જગની આ માયા;
જલાસાંઇની ભક્તિની રાહે,
                     મળશે કૃપા કરુણા આધારીની;
ના માગવી પડશે એ મળશે,
                    જ્યાં ઝંઝટ જન્મજીવની ટળશે.
                                      ………ચાલે સીધી ગાડી.

++++++=======+++++++++======+++++++

ઉંઘ ક્યાંથી આવે?


                       ઉંઘ ક્યાંથી આવે?

તાઃ ૩૦/૫/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવતાને મુકી ને નેવે, કરે હજારો એ કામ
સફળતા જ્યાં દુરભાગે,ત્યાં ઉંઘ ક્યાંથીઆવે?
                                          …….માનવતાને મુકીને.
રોજબરોજની ટેવપડી જ્યાં,સાચી રાહનાદીસે
કરતાં કામ સમજીને પુરા,રહે સદા એ અધુરા
મનથીમાને હાશથયુ ભઇ,ને જગમાં થશેનામ
કામકામમાં ફેર છે એવો,જે સમજે સાચો વીર
                                            …….માનવતાને મુકીને.
કાગળ પેનની પ્રીત નિરાળી જગમા છે દેખાય
સ્નેહ ભાવને પ્રેમ મળે,જ્યાં કૃપામાની થઇજાય
ચાલેકાગળપેન પાટાછોડી,ત્યાં બખાળા બહુથાય
ના પ્રીતમળે ના પ્રેમ,ભઇ મળે તિરસ્કારના વ્હેણ
                                                  …….માનવતાને મુકીને.

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

જીભની ટેવ


                               જીભની ટેવ 

તાઃ૩૦/૫/૨૦૦૯                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગતપિતાની લીલા એવી,ના પારખે પામર જીવ
આનંદ ઉલ્લાસની લહેરમળે,જ્યાંસંભાળો તમે જીભ
                                        …….જગતપિતાની લીલા.
મારી જીભલડી છે એવી, ના ગમે ત્યાં ચાલે ભઇ
બબડવાની ના નાની ટેવ,કે ના ભાષણથી પ્રીત
જીભપર જ્યાં લગામ છે,ત્યાં સઘળુ તરી જવાય
મળે ન માગેલ પ્રેમ, ને હૈયા પણ ત્યાં ઠરી જાય
                                           …….જગતપિતાની લીલા.
જીવનની સરગમ નિરાળી,મળી ગયો મિત્રોનો પ્રેમ
સ્નેહભાવનેસાથેરાખતા,GSSના મળીગયામને હેત
નાશબ્દ મળેઆ જીભને,મળી જીવન જીવવાનીરીત
આદર આગમનના દ્વારે મને,જ્યોત મળી ગઇ જીભે
                                           …….જગતપિતાની લીલા.
લગામ જ્યાં હોય જીભને,ના ચાલે એ વાંકી ચુકી
લાગણી,પ્રીતને જીતમળેત્યાં,ને મળે દેહનેસન્માન
એક કહેતા મળેઅનેક જ્યાં,તેજીભ પવિત્ર કહેવાય
કૃપા,શાંન્તિ મળે જીવનમાં, ને ભાગે ચિંતાઓ દુર
                                              …….જગતપિતાની લીલા.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રેમની દ્રષ્ટિ


                               પ્રેમની દ્રષ્ટિ

તાઃ૩૦/૫/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શીતળતાની એક લહેરમાં, હૈયે અનંત આનંદ થાય
પ્રેમનીદ્રષ્ટિ પડે જીવનમાં,ત્યાં જીવન ઉજ્વળ થાય
                                                   ……શીતળતાની એક.
લફરાંલટકી ચાલે સાથે,જ્યાં દ્રષ્ટિ મનથીખોટી થાય
આવે ઉપાધીઓ સામે દોડી, ને તકલીફો મોટી થાય
                                                    ……શીતળતાની એક.
માબાપની જ્યાં દ્રષ્ટિ પડે,સંતાનો જીવનમાં મલકાય
ને આશીર્વાદની હારમાળામાં,પ્રેમ સાચો પણ ઉભરાય
                                                  ……શીતળતાની એક.
પ્રીતની રીત પણ વાંકી, જ્યાં દ્રષ્ટિ ટેઢી થઇ જાય
ડગલે પગલે ખાડા આવે,ને પગલાં તેમાં લબદાય
                                                  ……શીતળતાની એક.
જલાસાંઇની દ્રષ્ટિનિરાળી,કૃપાળુને લઇને આવે દ્વાર
આવી બારણે પ્રભુજોતાં,જીવને જન્મમરણ ટળીજાય
                                                   ……શીતળતાની એક.
પ્રેમનીદ્રષ્ટિ જગમાં નિરાળી,જીવજગતમાં મળે પ્રીત
અંતરની આતુરતાનો આવે અંત,ને મુક્તિ ખોલે દ્વાર
                                                    ……શીતળતાની એક.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@